Yükseköğretim ve Bilim Dergisi

image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Dergi Kayıt Tarihi: 25.9.2018
DergininWebsitesi: http://higheredu-sci.beun.edu.tr/
Dergi Hakkında: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi (www.higheredu-sci.org; www.higheredu-sci.beun.edu.tr) (ISSN: 2146-5959), *Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin resmi yayın organıdır ve yılda üç sayı olarak Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yayımlanır. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi’nde yayınlanan makaleler için makale işlem ücreti ödenmesi gerekmez. Amaç ve Kapsam Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, üniversiteler, teknoloji enstitüleri, araştırma merkezleri ve meslek enstitüleri dahil olmak üzere öncelikle yükseköğretim ile ilgili uzmanlık alanlarına yöneliktir. Derginin amaçları Türkiye’de ve dünyada yükseköğretimdeki güncel sorunların ve çözüm önerilerinin; öğretim stratejilerinde yeniliklerin, bilim ve teknolojide yeni yönelimlerin ve gelişmelerin ileri sürüldüğü ve tartışıldığı makaleler yayımlamak, bilimsel ve sosyal iletişimin sağlanmasına katkıda bulunmak, bölgemizde (Balkan ve Karadeniz Ülkeleri, Orta Doğu Ülkeleri ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, v.b.) uluslararası ve saygın bir bilimsel medya olmaktır. Dergide "Özgün Araştırmalar", "Derlemeler", "Editöre Mektuplar", "Biyografiler", "Yükseköğretim Kurumları Tanıtım Yazıları", "Bilimsel Toplantı Bildirileri/Özetleri" ve "Kitap Yorumları" yayımlanır. Editörler Kurulunun kararı ile Özel Sayılar yayımlanabilir. Bu dergide yer alan makaleler, bağımsız ve ön yargısız çift - körleme hakemlik ("peer-review") ilkeleri doğrultusunda bir danışma kurulu tarafından değerlendirilir. Makaleler Türkçe veya İngilizce dillerinde yazılabilir; İngilizce veya Türkçe öz ile anahtar sözcükler içermelidir. Sadece yurtdışından gönderilen İngilizce makaleler için geçerli olmak üzere, Editörler Kurulu öz'lerin Türkçeye çevrilmesini sağlar. Açık Erişim Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, açık erişimli bir dergidir (e-ISSN : 2146-5967) ve “Budapeşte Açık Erişim Hareketi (BOAI)” (http://www.budapestopenaccessinitiative.org/list_signatures) kapsamında yer almaktadır. Buna göre hakem değerlendirmesinden geçmiş bilimsel çalışmalara internet aracılığıyla; finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın serbestçe erişilebilir, bu çalışmalar okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, basılabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir. Yazarlar ve telif hakkı sahipleri bütün kullanıcıların ücretsiz olarak erişim olanağına sahip olduğunu kabul ederler. Bu, RoMEO yeşil bir dergidir. CC Lisans Yükseköğretim ve Bilim Dergisi yayınlayacağı bütün makaleleri için “Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International Licence (CC BY-NC 4.0)” uygulamaktadır. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi bu telif lisansı sözleşmesi ile sahip olduğu makalelerdeki bilgileri paylaşırken haklarını da korumaktadır. Dizinlenme Yükseköğretim ve Bilim Dergisi Humanities Index, OAJI, DOAJ, Index Copernicus, EBSCO, J-Gate, TÜBİTAK-ULAKBİM, Citefactor, NewJour, Google Akademik ve Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index) tarafından dizinlenmektedir. Dergimiz asitsiz kâğıda basılmaktadır.
ISSN: 2146-5959
Dergi Dili: Türkçe,İngilizce,

Dergi Sayıları

Skip Navigation Links.
Collapse Yükseköğretim ve Bilim DergisiYükseköğretim ve Bilim Dergisi
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2019/9<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2019/9
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Matematik ile İlgili Düşünceler Ölçeğinin Geçerlik ve Güven...
Higher Education in Divided Societies: Between Ethnic Segre...
Öğretim Üyesinin Otoritesine İlişkin Öğrenci Görüşlerinin O...
Türkiye’deki Üniversite Web Sitelerinin Görme ve İşitme Eng...
Yükseköğretimde Hizmet Kalitesi Ölçümü: Öğrenci İşleri Dair...
Türkiye ve İngiltere Doktora Programlarının Karşılaştırılma...
Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık Yü...
İşletme Bölümü Yüksek Lisans Öğrencilerinin Yöneylem Araştı...
Üniversite Öğrencilerinde Beyin Baskın Yarım Küresinin Giri...
Üniversite Öğrencilerinin Öklid-Dışı Geometrilere Yönelik A...
Üniversite Öğrencilerinde Kendini Saklamayla İlişkili Değiş...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
A Critical Look at the Phenomenon of ‘A Mixed-Up Use of Tur...
Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerde Fen, Teknoloji, Mühendisl...
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğrenimi Bırakma Sebeplerinin İnc...
Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Amaçları
Üniversite Öğrencilerinde Narsisistik Eğilimler, Bağlanma S...
Nursing Students’ Education Stress and Academic Achievement...
Üniversiteli Kadın Öğrencilerin Gözünden Kadının Güçlenmesi
The Impact of Cyberhunt on Reading Comprehension Level in F...
Eğitim ve Öğretim Teknolojileri Konusunda Yapılan Tezlerin ...
Vakıf Yükseköğretim Kurumları’nın Akademik Üretkenliklerine...
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi ve Öğretmenl...
Harita Teknikerliği Öğrencilerinin Mesleki Teknik Eğilimler...
Hemşirelik Öğrencilerinin Sosyal ve Entelektüel Aktiviteler...
Küreselleşmenin Türkiye’deki Yükseköğretim ve Muhasebe Eğit...
Do Individual Innovation Characteristics Affect Readiness O...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 3<%$ Resources: Default, Sayi %>: 3
Yükseköğretimde Öğretim Programları Nasıl Değerlendirilmeli...
Duygudurum Bağlamında Müzik ve İnsan Sesi
Yükseköğretim Hazırlık Sınıfı Dil Eğitmeni İstihdamına Yöne...
Sosyobilimsel Konuların Öğretimi için Pedagojik Bir Model
Türkiye’nin Ekonomik Gelişiminde Beşeri ve Teknolojik Yatır...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/5<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/5
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Akademisyenlerin Yurt Dışı Burs ve Destek Programları Hakkı...
Türkiye'de Ebelik Mesleğinin Sorunlarına Akademik Bakışı Ya...
Öğretmen Adaylarına Göre Akademik Usulsüzlük Davranışları
4+4+4 Eğitim Sistemi ile Sosyal Bilgiler Eğitiminde Ortaya ...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
Bilim Ahlakı Normlarının Etik Temellendirilmesi: Bilim İnsa...
Faculty's Academic Intellectual Leadership: Predictive Rela...
Yönetim Bilişim Sistemleri Disiplininin Türkiye'deki Mevcut...
Profesörlerin Cinsiyetlerine göre ‘Bilim İnsanı, Akademisye...
Yükseköğretimde Yeni Bir Yaklaşım: Öğrencilerin Ters Yüz Sı...
Özel Eğitimde Bilgisayar Destekli Öğretim: Üç Durum Çalışma...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2013/3<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2013/3
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Hemşirelik Öğrencilerinin Uygulama Alanlarında Karşılaştıkl...
Meslek Yüksekokulu Sosyal Programlar Öğrencilerinin Bilgi T...
Bilgisayar Ortamında Biçimsel Ontoloji Oluşturulması
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
Türkiye'de Temel Bilimlerde Sarsılış: Ülkenin Sarsılışı
Üniversite Özerkliği: Mali, Akademik ve Yönetsel Açıdan Yak...
Yeni Kurulan Üniversitelerin Sorunları ve Çözüm Önerileri
2013 Yükseköğretim Yasa Taslağına İlişkin Öğretim Elemanlar...
İstanbul'da Kamu Hastanelerinde Performans Esaslı Geri Ödem...
Öğretim Elemanlarının Erasmus Personel Ders Verme Hareketli...
Öğretmen Adaylarının Güncel Etik Konular Hakkındaki Görüşle...
Öğretmen Adaylarının Üniversite Hocası Hakkındaki Metaforla...
Tez Hazırlayan Hemşirelik Öğrencilerinin Kaygı Düzeylerinin...
Lisans Eğitimi Alan Öğrencilerin, Kadın Akademisyenlerin Ça...
Barınma Yerinin Üniversite Öğrencilerinin Kişisel ve Sosyal...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 3<%$ Resources: Default, Sayi %>: 3
Yükseköğretimde Akademik Özgürlük
Serbest Piyasa, Bütçe ve Rekabet: Üniversitelerde Piyasa Yö...
Accreditation and Quality Assurance in Post Secondary Educa...
Building Congruence Between Internal Quality Assurance and ...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2011/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2011/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
1933'den Günümüze Türk Yükseköğretiminde Niceliksel Gelişme...
Türkiye'de Yükseköğretimde Büyüme ve Öğretim Üyesi Arzı
Atatürk ve Üniversite Reformu (1933)
Türkiye’deki Öğretmen Eğitimi Üzerine Bir Söylem: Nitelik m...
Bütün, Parçaların Toplamından Daha Fazladır
Gençliğin Çıkmazı
“Türkiye'de Yükseköğretimin ve Yükseköğretim Kurulu'nun Tar...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
Türkiye'de Yükseköğretimin Görünümü ve Geleceğe Bakış
Kalite Güvencesi: Türkiye Yükseköğretimi için Stratejik Ter...
Avrupa Birliği Eğitim Programları ve Değişim
Yükseköğretimimizde Uzaktan Eğitim
Üniversite Sıralama Sistemleri; Kriterler ve Yapılan Eleşti...
Yükseköğretim Kurumlarında Etik İlkeler, Sorumluluklar ve D...
Menderes Dönemi'nde (1950 – 1960) Türkiye'de Eğitim
Yeni Devlet Üniversitelerinin Gelişimi: Sorunlar ve Politik...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 3<%$ Resources: Default, Sayi %>: 3
Çağdaş Üniversitede Neler Önem Kazanmaktadır?
Türk Yükseköğretiminin Yeniden Yapılandırılması Bağlamında ...
Yükseköğretim Sistemimizi İşgücü Piyasasındaki Gelişmeler P...
Türkiye Yükseköğretim Kurumları İçin Kalite Güvence Oluşumu...
Türkiye'de Yükseköğretimin Getirileri ve Fiyatı: Tıp Fakült...
Birinci Basamak ve Yataklı Kamu Sağlık Kurumlarının Gelirle...
Türkiye'de Yükseköğretimde Hemşirelik Eğitimi
Maden Mühendisliği Eğitiminde Eğilimler ve Sorunlar
Türkiye'de Eğitim Yönetimi ve Denetimi Lisansüstü Öğrencile...
Meslek Yüksekokullarında Temel Kimya Dersi İçin Bilgisayar ...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2012/2<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2012/2
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Bologna Süreci ile Yükseköğretimde Öngörülen Beceri ve Yetk...
Türkiye'de Uluslararası Öğrenciler
Türkiye'de 1933–1950 Yılları Arasında Yükseköğretime Yabanc...
Bulanık Bilim Felsefesi
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2013/3<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2013/3
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 3<%$ Resources: Default, Sayi %>: 3
Üniversite Akademik Personelinin Psikolojik Dayanıklılık ve...
Doktora Eğitimi ile İlgili Yaşanan Zorluklar ve Baş Etme St...
Üniversite Öğrencilerinin Rekreasyon Etkinliklerine Katılım...
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Fakülte Yaşamının Niteliğin...
Öğretmen Adaylarının Olumlu Sosyal ve Saldırgan Davranış Eğ...
Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Problem Çözme ve Eleştirel...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/4<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/4
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Türkiye'de Yükseköğretimin Gündemi için Politika Önerisi
Yükseköğretim Sistemlerinin Yönetimi ve Üniversite Özerkliğ...
Lisansüstü Eğitim Alan Öğrencilerin Akademik Danışmanlık Ha...
Örgüt Kültürünün Yordayıcısı Olarak Üniversitelerde Örgütse...
İlahiyat Fakültelerinde Mantık Öğretiminde Karşılaşılan Sor...
Üniversite “Web” Sitelerinin Tanıtım Amaçlı Kullanımı: Üniv...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
Yeni YÖK Yasa Tasarısı Çalışmaları Bağlamında Türkiye'deki ...
Bilim Etiğinin Zaman Tünelinde: İki Ebeveyn Tavsiye Kitabı ...
Bülent Ecevit Üniversitesi'nin Zonguldak'a Etkileri ve Kent...
Türk Yükseköğretim Finansmanına İlişkin Görüşler
Vocational Education and Zakat: The Case Study of Punjab Vo...
Türkiye'de Bir Üniversite E-Kütüphane Sisteminin Tasarlanma...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 3<%$ Resources: Default, Sayi %>: 3
Meslek Yüksekokullarındaki Mevcut Durum: Sorunlar ve Bazı Ç...
Clinical Faculty Members in the Schools of Education in the...
Pakistan'da Kuruluştan Günümüze Yükseköğretim Politikaları ...
Yükseköğretimi ve Tıp Fakültelerini Yeniden Düşünme, Yarını...
Mevcut İmkânlarla Seçkin Öğretim Üyesi, Yıldız Araştırmacı ...
Tıpta Uzmanlık Tezi: Tartışılan Sürece Bir Araştırma Kapsam...
Üniversite Öğrencilerinde Devamsızlık Davranışları: Nedenle...
Hemşirelik Öğrencilerinin Bağlanma Stillerinin Belirlenmesi
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/5<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/5
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Eğitim Alanındaki Değişimler ve Hukuk Öğretimi: Bologna Sür...
Dünyada Yükseköğretimin Finansmanına İlişkin Eğilimler ve T...
Türkiye ve İngiltere Yükseköğretimindeki Uluslararasılaşma ...
The Interplay Among Academic Self-Concept, Self-Efficacy, S...
Kadın Akademisyenlerin “Kadın Akademisyen Olma” ya İlişkin ...
Öğretim Üyelerinin Perfonmans Değerlendirme Sistemine Yönel...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2012/2<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2012/2
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Bilim İnsanı Yetiştirmede Etik Eğitimi
Yükseköğretim Yöneticilerinin İdari Davranışları, Duygusal ...
Türkiye'de Kadın Araştırma Görevlilerinin Ev ve İş Yaşamlar...
Kimya'nın Yeni Rengi: Yeşil Kimya
Türkiye'deki Meslek Yüksekokullarında Uzaktan Eğitim
Bülent Ecevit Üniversitesi'nde Engelli Öğrenci Biriminin Ye...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
Yaşamboyu Öğrenme: Kavram, Politika, Araçlar ve Uygulama
Yükseköğretimde Küresel Bir Değişim: Girişimci Üniversite M...
Bologna Süreci'nin Avrupa Yükseköğretim Sistemi Üzerine Etk...
Olağanüstü Üstün Yetenekli Öğrencilerin Eğitim Sürecinde Ra...
Yükseköğretim Kurumlarında Öğrenci Sadakati
Marmara Üniversitesi Öğrencilerinde ve Öğretim Üyelerinde S...
Meslek Yüksekokullarında İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim...
Psikopatolojik Sanat ve Psikiyatrik Tedavide Sanatın Kullan...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 3<%$ Resources: Default, Sayi %>: 3
Bologna Süreci: Uygulama veya Uygulayamama
Teorik Kurgusu ve Paradigmatik Yönelimi Açısından Yükseköğr...
Türkiye'de Üniversitelerin Kalitesini Belirlemek İçin Bir Y...
Türkiye'de Üniversitelerin Kalitesini Belirlemek İçin Bir Y...
Bilim İnsanı Yetiştirmede Araştırma Eğitimi
Lisansüstü Eğitimde Normlar: Yapı, İklim ve Danışmanlık
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğrencilerinde Mesleki...
Lise Öğretmenleri Kişilik Özelliklerinin Öğretmen Yeterlili...
Adli Kimya Eğitimi
Üniversitelerimizde Fen Bilimleri Bölümlerinin Yeni Görüntü...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2013/3<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2013/3
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Türkiye'de Lisansüstü Öğretim
Türkiye'de Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimi Kalitesinin İyi...
Akademiyi Anımsamak: Anılarda Üniversite Sorunları ve Eleşt...
Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi ve Mimarlık E...
Avrupa Birliği'nde Mesleki Eğitim
Türkiye'de Dört Yıllık Üniversite Eğitiminin Sonunda Kim Ka...
Vakıf Üniversitelerinde Çalışan Okutmanların Örgütsel Bağlı...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/6<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/6
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
The Attitudes of Freshman Students in Erciyes UniversityFac...
Music Listening Situations and Musical Preference of the St...
Employment and First Year Experience of Beginner Primary Sc...
Students' Views About Pedagogical Competence of Lecturers
Üniversitelerde Bilimsel-Sosyal Uygulamalara İlişkin Yönets...
Türkiye'deki Üniversitelerin Kendilerini Konumlandırdıkları...
Ethical Principles and Violations in Academy: A Qualitative...
Türkiye'de Harita/Geomatik Mühendisliğinde Yapılan Doktora ...
Denizcilik Programlarının İstihdam Boyutunun Öğrenci Görüşl...
Eğitim Fakültelerinde Akademik Mentorluk ve Göreve Yeni Baş...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 3<%$ Resources: Default, Sayi %>: 3
Evolution of Turkish Higher Education System in the Last De...
Yükseköğretimde Uluslararasılaşma: En Çok Öğrenci Alan Ülke...
Atatürk'ün Eğitime Bakışı Üzerine Bir Çalışma
Bir Çekirdek Eğitim Programı Hikayesi – Temel Geliştirme Pr...
An Examination of the Opinions of the University Students A...
Examination of Attitudes towards Profession and Self-Effica...
Statistical Profile of the Sociology Discipline in Turkish ...
Yönetim Bilişim Sistemleri Öğrencilerinin Beceriler ve Yetk...
A Research on the Effect of Salary on Academicians' Levels ...
Relationship between Turkish Graduate Students' Research An...
Views of Students Regarding Problems Encountered in Postgra...
Scale of Accountability in Higher Education Institutions: A...
Academic Dishonesty Tendencies and Values of Teacher Candid...
Türkçe Eğitimi Alanında Yüksek Lisans Tezi Tamamlayanların ...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/7<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/7
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Harita (Geomatik) Mühendisliği Öğretim Üyelerinin Bölüm, Eğ...
Akademik Yükseltme ve Atama Sürecine Yönelik Öğretim Üyesi ...
Araştırma Görevlilerinin Meslek Tercih Nedenlerinin İkili K...
Stratejik Planlamanın Önemli Bir Girdisi Olarak Öğrenci Mem...
Amaçları ve İşlerliği ile Yükseköğretimde Farabi Değişim Pr...
Örgütsel Çekicilik ve Algılanan Birey-Örgüt Uyumu İlişkisi:...
Öğretmen Adaylarının Gelecekteki Derslerinde Etkileşimli Ta...
Türk Üniversitelerindeki Uluslararası Öğrencilerin Yükseköğ...
Ders Değerlendirme Sürecinde Öğrenci Geribildirim Sistemini...
Türkiye’deki Hemşirelik Lisans Programlarının Web Sayfaları...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
Exploring Higher Education Governance: Analytical Models an...
Motivasyon Kuramları Bağlamında Akademik Teşvik Ödeneği Uyg...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 3<%$ Resources: Default, Sayi %>: 3
Çeşitli Ülkelerin Öğretmen Eğitiminde Kalite Güvencesi Kuru...
Yükseköğretimde Uzaktan Eğitim Uygulamalarının İncelenmesi:...
Öğretmen Adaylarının Mesleğe Yönelik Tutumlarını Etkileyen ...
Akademik Teşvik Uygulamasının İlk Sonuçlarına Ait Değerlend...
İngilizce Okutmanlarının Teknoloji Kullanımları ve Eğitimde...
Öğretim Elemanları Algılarına Göre Korku Kültürü ile Tükenm...
Toplumsal Değişim Açısından Üniversite- Kent Etkileşimi ve ...
Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı-2015 Sonuçların...
Türkiye’de Açık ve Uzaktan Öğrenme Programlarının Akreditas...
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarında Akademik Ertelemenin Yorda...
Öğrencilerin Cinsel Eğitimine İlişkin Öğretmen Algısı
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyelerine Yönelik Amerika Birleşi...
Uzaktan Eğitim ile Yürütülen İngilizce Yabancı Dil Dersi Öğ...
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte...
Yükseköğretimde Kariyer Merkezlerinin İncelenmesi: İstanbul...
Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kente ve Üniversiteye Uyumu: K...
Sınıf Öğretmenliği Lisans Programının Öğretim Üyeleri ve Öğ...
Türkiye’deki Üniversite Öğrencilerinin Kampüs Teknolojileri...
Türkiye Ulusal Eğitim Düzeylerinin 2010-2015 Yılları Arasın...
Yükseköğretimde Öğretimi Geliştirmek Amacıyla Ders İzlences...
Eğitimde Öğretmenler için Yeni Bir Kalıpyargılar Ölçeği’nin...
Türkiye’deki Araştırma ve Uygulama Merkezleri Üzerine Bir İ...
Y Kuşağı Hemşirelik Öğrencileri İçin Mobil Telefonun Anlamı...
Evaluation of Student Empathy Level During the First Five Y...
Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Kariyer ...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2018/8<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2018/8
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Orta Gelir Tuzağından Kurtulmak İçin Alternatif Stratejiler...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2020/10<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2020/10
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Öğrencilerinin Sınav Kaygı D...
Üniversite Öğrencilerinde Akademik Erteleme Davranışı: Bazı...
Yurt Dışında Yükseköğrenim Gören Türk Öğrenciler Üzerine Bi...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2018/8<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2018/8
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
Üniversite-Sanayi İşbirliği Bağlamında Teknoloji Geliştirme...
Uzaktan Eğitim Ortamındaki Öğrencilerin Yapılandırmacı Öğre...
Yapılandırılmış Objektif Klinik Sınav: Bezmialem Vakıf Üniv...
Üniversite Öğrencilerinin Üstbiliş Düşünme Beceri Algıların...
İngilizce Hazırlık Öğretim Programına İlişkin Öğrenci Görüş...
Akademinin Gözüyle Türkiye’de Mimarlık/Mimari Tasarım Dokto...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 3<%$ Resources: Default, Sayi %>: 3
2023 Eğitim Vizyonu ve Mesleki ve Teknik Eğitimde Yeni Hede...
Erasmus Programına Katılan Öğrencilerin Yaşadıkları Sorunla...
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin 3+1 Eğitim Modelinden Tat...
Dünya Üniversiteler Sıralaması: Genişletilen Gösterge Setin...
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Eğitimi Alan Lisans Öğrencile...
Hemşirelik Öğrencilerinin Meslek Seçiminde Etkili Faktörler
Türkiye’de Mimarlık/Mimari Tasarım Doktora Araştırmalarına ...
Eğitim Programları ve Öğretim Yüksek Lisans Programı İhtiya...
When Students Become Customers; The Changing Relationship B...
Öğretmen Adaylarının 21. Yüzyıl Becerilerine İlişkin Öz-yet...
Evaluation of Peer Mentoring Program in Higher Education: D...
Türkiye’de Yükseköğretimin Yaygınlaşmasının Toplumsal Tabak...
Çevre Mühendisliği Lisans Eğitiminde Kirlilik Önleme Odaklı...
İlkokul ve Ortaokullarda Görevli Öğretmenlerin Eleştirel Dü...
The Impact of Emotions on the Well-Being of the English Pre...
Üniversite Sıralama Sistemlerindeki Üniversite Adlarının St...
Designing and Evaluating a Faculty Development Program on E...
An Exploration of Graduate Learners’ Academic Attributions:...
Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Yardım Alma Tutumların...
Pedagojik İnanç Sistemleri Ölçeğinin Uygulamalı Olarak Uyar...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2019/9<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2019/9
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Mesleki ve Teknik Eğitimde Sorunların Arka Planı ve Türkiye...
Hemşirelik Eğitim Müfredatı ve Öğrenme Çıktıları
Türkiye Yükseköğretimindeki Kavramsal, Olgusal, Tematik ve ...
The Relationship Between Mobbing and Subjective Happiness A...
Mükemmeliyetçilik ve Umutsuzluğun Akademik Erteleme Davranı...
Students’ Perceptions of Education and Teaching Quality in ...
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Bilişsel Esneklik Düzeyler...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 3<%$ Resources: Default, Sayi %>: 3
Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Sermaye Düzeyleri Demograf...
Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Bölümünde Yayınlanmış Y...
Yüksek Lisans Öğrencilerinin Lisansüstü Programları Giriş S...
Üniversite Öğrencilerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri
Kamu Üniversitelerinde Kayıtlı Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik ...
Öğretmen Adaylarının Eğitim Fakültesinin Fiziksel Ortamı Ha...
The Effect of “Communication Skills Course” Given to Facult...
Karakter Aşınması Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güv...
Mapping out Teacher Educators’ Conceptions of Teaching: Com...
Yükseköğretimde Mobil Eğitim Uygulamalarında Kritik Başarı ...
Private University Students’ Views on the Role of Universit...
Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Performans Değerlendirm...
Eğitim Fakültesinin Çeşitli Öğretim Programlarındaki Öğretm...
Yükseköğretimdeki Engelsiz Öğrencilerin Fiziksel Engelli Öğ...
Malzeme Bilimi ve Nano Mühendislik Programının Öğrenme Çıkt...
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Öğretim Programlarının Bi...
Üniversite Öğrencilerine ve Yılın Eğitimcisi Ödüllü Öğretim...
Hastanede Çalışan Hemşirelerin Çalışma Ortamı Algısı: Traky...
Türk Yükseköğretim Sisteminde Öğrenci Kredi Mekanizması İht...
Anxiety and Sources of Anxiety in Chinese Doctoral Students
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/7<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/7
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Yabancı Uyruklu Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Uyumla...
Evaluating the Attitudes of Prospective Elementary School M...
Yükseköğretimde Çekirdek Program
The Use of Discourse Markers in the Writings of Turkish Stu...
2006’dan Sonra Kurulan Üniversitelerde Rektörlerin 2023 Hed...
Sosyal Bilimler Enstitülerinin Lisansüstü Eğitimin Niteliği...
Teknoloji Nedir? Felsefi Bir Yaklaşım
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
Aktif Vatandaşlıktan Dünya Vatandaşlığına: Bir Dünya Üniver...
Türkiye’de Yükseköğretimde Uluslararasılaşmanın Son On Beş ...
Yükseköğretim Tarihi İçerisinde Zonguldak Maden Tatbikat (B...
Türkiye’deki Diş Hekimliği Fakülteleri Akreditasyona Ne Kad...
Üniversitelerin Sıralanma Ölçütleri ve Türkiye Üniversitele...
Batı Medeniyetinde Üniversite Kurumunda Yaşanan Dönüşümü An...
The Role of Mythical Form of Thinking Embedded into Earlier...
Üniversite Öğrencilerinde Gözlenen Saldırganlık Eğilimlerin...
Bir Vakıf Üniversitesinde Çalışan Akademisyenlerin Okul, Eğ...
Quantitative Changes in Higher Education Between 1999-2015 ...
Topluma Hizmet Uygulamaları Boyutunda Üniversite Web Sitele...
Türkiye’de Doktora Eğitimi Sürecine İlişkin Öğretim Üyeleri...
Öğretim Üyelerinin Görüşlerine Göre Türkiye’de Yeni Kurulan...
Örgün Eğitimde Uzaktan Eğitim Uygulamalarına İlişkin Öğrenc...
Eğitim Fakültesi ve Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika P...
Research Performance of Higher Education Institutions: A Re...
Akademisyenlerin Öğretimsel Bariyerlere Yönelik Atıflarının...
Türkiye’de Yükseköğretimde Nicel Cinsiyet Açığındaki Değişi...
A Comparison of Pre-Service and In-Service English Teachers...
Durumlu Öğrenme Yaklaşımına Dayalı Eğitim Teknolojileri Öğr...
Assessing the Environmental Conditions of Higher Education:...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2018/8<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2018/8
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Türk Halk Müziğindeki Doğal Çok Sesliliğin Müzik Eğitiminde...
Türkiye’de Kadın Akademisyen Olmak
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Laboratuvar Uygulamaları
Determining the Quality of Life of Students in Higher Educa...
Romantik İlişkilerde Problem Çözme Becerilerinin Empati ve ...
Bilgisayar Programlama Derslerinde Öğrenme Motivasyonu Ölçe...
Motivasyon Modeli ile Zenginleştirilmiş Anlamaya Dayalı Öğr...
Akademisyenlerin İş Yükü Algıları ile İş ve Aile Çatışmalar...
Bir Anket Çalışması: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp F...
Üniversite Öğrencilerinin Engelli Bireylere Yönelik Tutumla...
The Influence of Academicians’ Individual Professional Role...
Öğrenci Sinizmi: Üniversiteye Yönelik Sinik Tutumlar Ölçeği...
Akademisyenlerin Mantıksal Düşünmeye İlişkin Algıları
An Examination of Turkish College-Level Students’ Learned H...
Akademik Teşvik Ödeneğinin Bilimsel Faaliyetlere Etkisi Hak...
A Matter of Controversy: Teaching New L2 Words in Semantic ...
Otantik Olmanın Duyuşsal İyi Oluşu (Pozitif-Negatif Duygu D...
Eğitim Fakültesi Akademisyen ve Öğrencilerinin Üniversite P...
Yükseköğretimde Akademik Dürüstlüğe İlişkin Öğrenci Görüşle...
Türkiye’deki Uluslararası Öğrencilerin Çok Kültürlü Eğitime...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin Stratejik Hedefleri ...
Functional Transformation of Universities: An Assessment on...
Geçmişten Günümüze Türkiye’de Ön Lisans Sosyal Hizmetler Eğ...
Hizmet Kalitesi Ölçüm Yöntemleri ve Yükseköğretimde Stratej...
Nitelikli İşgücü İçin Etkin Mesleki Eğitim Konusuna Çözüm O...
Pozitif Duyguların Psikolojik Danışman Adaylarının Entelekt...
2000’lerde Türkiye’de Kadın Akademisyenler: Rol Çatışması m...
Türkiye’de Mesleki Müzik Eğitiminin Yeni Açılan Üniversitel...
Devlet Konservatuvarlarına Öğrenci Seçme Sınavında Esas Alı...
Türkiye’de Yükseköğretim Yönetimi Alanında Üretilen Doktora...
Üniversite Kampüsünün Mekân ve Pedagoji İlişkisi Bağlamında...
Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenme ve İletişim Memnuni...
1992 Yılında Kurulan Türk Üniversiteleri Rektörlerinin 2023...
Lisansüstü Öğrencilerinin Bilimsel Araştırmaya İlişkin Yete...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/5<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/5
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
Farabi Öğrencilerine göre Anadolu Üniversitesi'nin Kurum İm...
Ergen Eğitim Programının Riskli Sağlık Davranışları ve Sağl...
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı Öğrencilerin...
Yükseköğretim Kurumlarında Dengeli Ölçüm Kartı Geliştirilme...
Temel Bilimlerin Öğrenci Çekmede Yaşadığı Zorluklar: Farklı...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 3<%$ Resources: Default, Sayi %>: 3
Bilim İnsanlarının Bilime Yönelik Sorumlulukları: Bir Etik ...
Türkiye’de Hemşirelik Eğitiminin Durum Analizi: Sayılarla H...
Türkiye'de 1992 Yılında Kurulan Devlet Üniversitelerinin St...
Hacettepe Üniversitesi Mezun İzleme Çalışması
Educational Leadership: Educational Development and Leaders...
Yüksek Lisans Başarısı ile Yüksek Lisansa Giriş Kriterleri ...
Hayat Boyu Öğrenme Kurum Yöneticilerinin Hayat Boyu Öğrenme...
Yeterlilik Açısından Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölümleri...
Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Mobil Artırılmış Gerçeklikle A...
Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Staj Eğitimi Hakkında Görü...
Web 2.0 Uygulamalarının Eğitim Süreçlerine Etkisi: Çanakkal...
Elektrokimyada Geçerlik ve Güvenirliği Sağlanmış Kimya Başa...
Yükseköğretimde Psikoloğun Değiş(mey)en Rolü
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/6<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/6
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Türkiye'de Meslek Yüksekokullarının 2000'li Yıllardaki Geli...
Dünyada ve Türkiye'de Yükseköğretim Okullaşma Oranları ve G...
Üniversite-Toplum, Devlet, Piyasa/Sermaye İlişkileri Bağlam...
Bir Etki Aracı Olarak Türk Yükseköğretiminin ‘Yumuşak Güç' ...
Astroloji Sözdebilimi ve Toplum için Yarattığı Tehditler Üz...
Türkiye'deki Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitiminde Kuram-Uygula...
Üniversite Mezuniyet Notları ve Dönüşüm Tablolarında Yaşana...
Yükseköğretim Kurumlarındaki Yöneticilerin Girişimci Üniver...
Uzaktan Eğitimde E-Değerlendirme Üzerine Öğrenci Algıları
Türki Cumhuriyetlerden Türkiye'ye Gelen Yükseköğretim Öğren...
Akademik Destek Programından Yararlanan Öğrencilerin Başarı...
Avrupa Yükseköğrenim Alanında Kalite Güvencesi Standartları...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
İktisadi ve Sosyal Darlığın Eğitim Felsefesi Bağlamında Kök...
21. Yüzyılda Uzaktan Öğretimde Paradigma Değişimi
Türkiye'de Yükseköğretim Kurumlarında İş Sağlığı ve Güvenli...
Üniversite Tercihlerine Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi: ...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2020/10<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2020/10
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Engelli Bireylerin Gelişim Özelliklerinde Müzik Eğitiminin...
“Dünya Çapında Üniversiteler” Bağlamında Misyon-Vizyon Üze...
TÜBİTAK 4004 Programı Desteğiyle Engelli Üniversite Öğrenci...
OECD’nin Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programında Baş...
Women in Higher Education in Turkey: What Has Changed in 1...
Fen Kavramlarının Öğrenilmesinde Bilim Kurgu Filmlerinin Et...
Lisans Öğrencilerinin Muhasebe Dersine Yönelik Tutumlarının...
Yükseköğretimde Kalitenin Akademik Çekicilik Üzerindeki Etk...
English Medium Instruction at Tertiary Level in Turkey: A S...
Endüstri 4.0 Çerçevesinde Kariyer Gelişimini Destekleme Hiz...
Çocukluk Çağında Yaşanan Örselenmenin Üniversite Birinci Sı...
Matematik ve Fen Öğretiminde Güven, Bağlılık, İşbirliği ve ...
Örgüt Kültürü Değerlendirme Ölçeği Türkçe Uyarlaması: Geçer...
Uluslararası Öğrencilerin Dil Yeterlikleri ve Sınıf Öğrenme...
İç Hastalıkları Hemşireliği Doktora Programının Önemi ve Tü...
Türkiye’de Finansal Okuryazarlık Alanında Yazılan Lisansüst...
Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerin Öğretmen Eğitimindeki Rol...