image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2017/7
Sayı: 1
Makale Başlık: Teknoloji Nedir? Felsefi Bir Yaklaşım
Makale Alternatif Dilde Başlık: What is Technology? A Philosophical Approach
Makale Eklenme Tarihi: 20.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu çalışmada, teknolojinin anlamı açıklığa ve seçikliğe kavuşturulmaya çalışılacaktır. “Bir teknolojik ürünün meydana gelmesinde teknoloji nerededir?” sorusunun cevabı irdelenecektir. Aristoteles’ten beri felsefede, bir varolanın dört nedeni (‘maddi’, ‘formal’, ‘ereksel’ ve ‘fail’) vardır. Bir varolanı var eden bu dört neden arasındaki ilişkiyi dile getirmek üzere varolan form ve varolanın malzemesi arasında yazar tarafından önerilen basit bir formül üzerinden teknolojinin nerede bulunduğu ve nasıl bir rolü olduğu gösterilmeye çalışılacaktır. Grekçe’de hakikat anlamına gelen “aletheia” (açığa çıkarma), teknik anlamındaki “techne” (açığa çıkarma) ve İngilizcedeki “discover” (örtüsünü kaldırmak) terimlerinin arasındaki ilişki ışığında, Türkçedeki, “meydana çıkarmak”, “meydana getirmek” ve “keşfetmek” terimleri arasında ilişki ortaya konulacaktır. Ayrıca, “açığa çıkarmak” ile “meydana çıkarmak” ve “meydana getirmek” ibarelerindeki “meydan” (açık yer) sözcüğü arasındaki benzerliğe de değinilerek, Türkçedeki terminolojinin kavramsal içeriğinin felsefe yapmaya elverişli niteliğine de işaret edilecektir. İlave olarak Heidegger’in teknoloji yaklaşımı eleştirilecektir. Son olarak, teknolojinin anlamının “açığa çıkarmak” ile nasıl açığa çıktığına değinilecektir.
Alternatif Dilde Özet: The aim of this study is to shed light on the meaning of technology. The answer to the question of what role(s) technology has in developing a technological product will be addressed. Since Aristoteles, there are four main causes (causa materialis, causa formalis, causa finalis, and causa efficiens) in philosophy of one’s existence. In order to explain the relationship between these four causes that lead to one’s existence, the place of technology between the existing form and its material and the role of technology will be shown through the use of a simple formula suggested by the author. Along the same lines, the meaning of technology will be illuminated, as well. The relationship between the Turkish terms “meydana çıkarmak” (bringing into appearance), “meydana getirmek” (bringing into existence), and “keşfetmek” (to discover) will be established in the light of the relationship between the Greek terms “aletheia” and “techne” (technique) both meaning “bringing into appearance” and the English term to “discover” (to unveil). The similarity between “meydana getirmek” and “meydana çıkar(t)mak” with focus on the term “meydan” (arena) will be addressed. The convenience of the conceptual content of Turkish terminology for indulging in philosophy will also be highlighted. In addition Heidegger’s approach towards technology will be criticized. Lastly, how the meaning of technology is made explicit with the term “bringing into appearance” will be discussed.

PDF Formatında İndir

Download PDF