image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2017/7
Sayı: 3
Makale Başlık: Y Kuşağı Hemşirelik Öğrencileri İçin Mobil Telefonun Anlamı: Nitel Bir Araştırma
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Meaning of Mobile Phone for Y Generation Nursing Students: A Qualitative Research
Makale Eklenme Tarihi: 22.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı, Y kuşağı hemşirelik öğrencilerinin yaşantılarında mobil telefonlara yükledikleri anlamı belirlemektir. Nitel araştırma desenindeki araştırma bir devlet üniversitesinin sağlık yüksekokulu hemşirelik bölümünde gerçekleştirildi. 2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz döneminde öğrenim gören ve araştırmaya katılmaya gönüllü olan 20 öğrenci ile yürütüldü. Veriler, araştırmacılar tarafından araştırmanın amacı doğrultusunda oluşturulmuş yarı yapılandırılmış görüşme formu ile yüz yüze görüşülerek 15-30 dakikada toplandı. Veriler nitel veri analizi yöntemine göre analiz edildi. Araştırmanın sonucunda, Y kuşağı hemşirelik öğrencileri için mobil telefonun anlamını ifade eden bağımlılık, bütünleşme, bilgilenme, sosyalleşme/eğlence ve özgürlük başlığı altında olumlu ve olumsuz beş ayrı ortak tema ortaya çıkarıldı. Katılımcıların aynı anda hem olumlu hem de olumsuz temalara sahip olduğu da gözlendi. Ayrıca katılımcıların çoğunluğunun mobil telefon bağımlısı olduklarını ifade ettikleri de saptandı. Değişen teknolojiyle beraber bu teknolojiden en iyi yararlanan gençlerin mobil telefonları çok farklı amaçlarla kullandıkları görülmektedir. Bu araştırma Y kuşağı hemşirelik öğrencilerinin mobil telefonları eğitim ve araştırmalarında sıkça kullanmalarının yanı sıra bağımlılık boyutunda kullanımlarının olduğunu da göstermektedir. Teknoloji kullanımı konusunda öğrencilerin bilinçlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir.
Alternatif Dilde Özet: The purpose of this study is to explore the meaning of mobile phones for Y generation nursing students. This qualitative research design study was carried out at a School of Health, Department of Nursing of a state university. Bu araştırma Y kuşağı hemşirelik öğrencilerinin mobil telefonları eğitim ve araştırmalarında sıkça kullanmalarının yanı sıra bağımlılık boyutunda kullanımlarının olduğunu da göstermektedir. Teknoloji kullanımı konusunda öğrencilerin bilinçlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir. The research was conducted in the fall semester of 2016-2017 academic year with 20 undergraduates who voluntered to participate in this study. The data were collected in 15-30 minutes with a semi-structured interview form prepared by the researchers. The data were analysed through qualitative data analysis method. The findings of the study yielded five common (both positive and negative) themes related to the meaning of mobile phones for Y generation nursing students under the headings of dependency, integration, information, socialization/entertainment, and freedom. It was also observed that the participants had both positive and negative themes at the same time. It was also found that the majority of the participants stated to be mobile phone addicts. Together with the changing technology, young people who make the best use of this technology seem to use mobile phones for very different purposes. This research shows that Y generation nursing students use mobile phones frequently for educational and research purposes while it also arises that their use is at addiction level. To this end, it is suggested that nursing students’ awareness is raised about technology use.

PDF Formatında İndir

Download PDF