image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2019/9
Sayı: 3
Makale Başlık: Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Bölümünde Yayınlanmış Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin İçerik Analizi
Makale Alternatif Dilde Başlık: A Content Analysis of the Theses and Dissertations Published in Distance Education Department of Anadolu University
Makale Eklenme Tarihi: 23.1.2020
Okunma Sayısı: 4
Makale Özeti: Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de uzaktan eğitim, araştırmalara konu olmakta ve yüksek lisans ve doktora çalışmalarında ele alınmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı da Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uzaktan Eğitim Anabilim Dalı Uzaktan Eğitim programında yapılan yüksek lisans ve doktora tezlerine ilişkin bir içerik analizi yapmaktır. Bu çalışmada tezler sırasıyla; yıllara göre dağılımı, dayandırdığı kuram ve ele aldığı konular, araştırmada kullanılan teknoloji, araştırma yöntemi, kullanılan desen, veri toplama teknikleri, araştırmanın katılımcıları değişkenleri açısından incelenmiştir. Çalışma kapsamında toplam 81 tezin içerik analizi yapılmıştır. Yapılan çalışmada ilk olarak yüksek lisans ve doktora tezlerinin hangi yıllarda yoğunluk kazandığı değerlendirilmiştir. İkinci olarak tezlerin hangi kuramsal temele dayandığına bakılmış ve öğrenme kuramlarının ağırlıklı olarak çalışıldığı görülmüştür. Üçüncü olarak tezler ele alınan konular açısından değerlendirilmiş, ağırlıklı olarak kullanılan teknolojilerin öğrenme süreçleri üzerindeki etkilerinin ne olduğunun belirlenmeye çalışıldığı görülmüştür. Sonrasında tezlerde hangi teknolojilerin kullanıldığına bakılmış ve teknoloji bağlamında en çok çevrimiçi öğrenme ortamlarının kullanıldığı dikkati çekmiştir. Bunun yanında tezlerde ağırlıklı olarak nicel araştırma yönteminin ve tarama deseninin kullanıldığı görülmüştür. Son olarak da uygulamaların daha çok öğrencilerle yapıldığı, bunu öğretim üyesi ve uzmanların izlediği görülmüştür.
Alternatif Dilde Özet: In Turkey, same as all around the world, the number of dissertations and thesis focusing on different aspects of the field of distance education has been increasing tremendously. The main goal of this content analysis study was to examine the thesis and dissertations completed in Anadolu University Social Sciences Institute Distance Education Program. Theses and dissertations included in this study were investigated according to their topic, theoretical background, research methods, design, data collection tools, and participants. In this study, a content analysis of 81 theses was conducted. Analysis has shown that a significant majority of the studies focused on learner theories. Similarly, in a great deal of studies, topics chosen were related to the effects of educational media on learning processes. Quantitative approaches and survey designs are the primary research method and designs employed in these studies. Finally, it was observed that the practices were mostly carried out with undergraduate students, followed by faculty members and experts.

PDF Formatında İndir

Download PDF