image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2018/8
Sayı: 3
Makale Başlık: Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Yardım Alma Tutumlarının Bazı Demografik Değişkenler, Öz Denetim ve Benlik Saygısı ile İlişkisi
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Relationship between University Students’ Attitudes Toward Seeking Psychological Help and Some Demographic Variables, Self-Control and Self Esteem
Makale Eklenme Tarihi: 23.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu araştırmada üniversite öğrencilerinin psikolojik yardım alma tutumlarının bazı demografik değişkenlere (cinsiyet, daha önce profesyonel psikolojik yardım alıp almama, eğitim görülen fakülte) göre incelenmesi ve ayrıca üniversite öğrencilerinin psikolojik yardım alma tutumları ile öz denetimleri ve benlik saygıları arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. İlişkisel desene dayalı olarak tasarlanan bu araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 bahar döneminde Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin çeşitli fakültelerinde (Eğitim Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Fen Fakültesi, İletişim Fakültesi) eğitim gören 376 (%67) kadın ve 190 (%33) erkek olmak üzere 576 üniversite öğrencisi oluşturmuştur. Araştırma grubunda yer alan öğrencilerin yaşları 18 ile 39 arasında değişmekte olup yaş ortalaması 20.70’dir (SS= 2.16). Araştırmada veri toplama aracı olarak; araştırmacılar tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi Formu, Psikolojik Yardım Almaya İlişkin Tutum Ölçeği Kısa Formu (Türküm, 2004), Öz- Denetim Ölçeği (Duyan, Gülden ve Gelbal, 2012) ve Doğan (2011) tarafından Türkçe’ye uyarlanan İki Boyutlu Benlik Saygısı Ölçeği (Kendini Sevme ve Öz-Yeterlik Ölçeği) kullanılmıştır. Yapılan istatistiki analizler; üniversite öğrencilerinin psikolojik yardım almaya yönelik tutum puanlarının cinsiyete, daha önce profesyonel psikolojik yardım alıp almama, eğitim görülen fakülte değişkenlerine bağlı olarak istatistiksel açıdan anlamlı farklılık gösterdiği bulgulanmıştır. Ayrıca üniversite öğrencilerinin psikolojik yardım almaya yönelik tutumları ile öz denetimleri ve benlik saygıları arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler olduğu tespit edilmiştir. Bu bulgular ışığında psikolojik yardım almaya yönelik tutumun, bireylerin iyi olma durumlarına doğrudan ya da dolaylı etki etmesi mümkün olan ve birçok faktörden etkilenebilen önemli bir değişken olduğu söylenebilir.
Alternatif Dilde Özet: In this research, the attitudes of university students toward receiving psychological services were investigated according to a variety of demographic variables (sex, previously receiving psychological service, faculty attended) and the aim was to determine the correlation between university students’ attitudes toward receiving psychological services and their self-control and self-esteem. Designed with correlational pattern, the study group for this research comprised a total of 576 university students, 376 females (67%) and 190 males (33%), attending a variety of faculties (Faculty of Education, Faculty of Architecture, Faculty of Pharmacy, Faculty of Engineering, Faculty of Science, Faculty of Communication) at Karadeniz Technical University in the 2016-2017 spring semester. The ages of students included in the study group varied from 18 to 39 with a mean age of 20.70 (SD=2.16). Data was collected using the Personal Information Form prepared by the researchers, the Attitudes to Seeking Psychological Aid Scale Short Form (Türküm, 2004), Self-Control Scale (Duyan, Gülden and Gelbal, 2012) and Two-Dimensional Self-Esteem Scale (Self-love and Self-efficacy scale) which was adapted to Turkish by Doğan (2011). It was found that the attitude scores of the students regarding receiving psychological services significantly differed according to sex, previously receiving professional psychological services, and the faculty attended. Additionally, the attitudes of university students about receiving psychological services had significant positive correlations with self-control and self-esteem. In light of these findings, it can be said that attitudes toward receiving psychological services are directly or indirectly affected by the well-being status of the individual and that it is an important variable affected by many factors.

PDF Formatında İndir

Download PDF