image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2018/8
Sayı: 2
Makale Başlık: Functional Transformation of Universities: An Assessment on Literature
Makale Alternatif Dilde Başlık: Üniversitelerin Fonksiyonel Dönüşümü: Literatür Üzerinden Bir Değerlendirme
Makale Eklenme Tarihi: 22.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: There is broad literature on the impacts of universities as well as classification studies carried out taking into account the methods and approaches used in these studies. However, no assessment based on a global and a specific country agenda is available. In my opinion, the historical review of the mass literature on the universities’ impacts will provide important insight into the functional transformation of universities. University institution is a result of social production influenced by social development processes as well as the need to shape them. In this study, the literature on universities’ impacts was assessed according to the language criteria. The studies conducted on the impacts of the universities in English -which is today’s lingua franca- and in Turkish, to represent the local level, are classified based on their contents and dates. It is designated that universities have undergone a functional transformation over the years. Besides that, there are similarities and differences encountered in studies in English and Turkish. The Type 1 studies, which reveal the expenditure impacts of university, have been started in English since 1960s and in Turkish in the 1990s. As for Type 2 studies, which are related to Knowledge impacts of the university, it has been determined that there is a historical parallelism.
Alternatif Dilde Özet: Üniversitenin etkileri ile ilgili oldukça geniş bir literatür mevcuttur. Söz konusu çalışmalarda kullanılan yöntemler ve yaklaşımlar göz önünde bulundurularak yapılan literatür sınıflandırma çalışmaları vardır. Ancak küresel ve belirli bir ülke gündemi baz alınarak bir değerlendirmeye rastlanmamıştır. Kanımca üniversitenin etkileri ile ilgili yığın literatürün tarihsel olarak değerlendirilmesi üniversitenin geçirdiği fonksiyonel dönüşüm hakkında önemli bilgiler verecektir. Üniversite kurumu, toplumsal bir üretimin sonucudur. Bu kurum toplumsal gelişmelere yön verdiği kadar söz konusu gelişmelerden de etkilenmektedir. Bu çalışmada üniversitenin etkileri ile ilgili literatür dil kriterine göre değerlendirilmiştir. Günümüz ‘Lingua Franca’sı İngilizce ve yerel düzeyi temsil etmek için Türkçe’de yapılan üniversite etki çalışmaları içerikleri ve yapıldıkları tarih baz alınarak sınıflandırılmıştır. Yapılan değerlendirme sonucu üniversitenin yıllar içinde fonksiyonel dönüşüm geçirdiği belirlenmiştir. Bunun yanında İngilizce ve Türkçe’de yapılan çalışmalar arasında benzerlik ve farklılıklara ulaşılmıştır. Üniversitenin harcama etkilerini ortaya koyan Tip 1 çalışmalar İngilizce’de 1960’larda, Türkçe’de ise 1990’lı yıllarla beraber yapılmaya başlanmıştır. Üniversitenin bilgi etkilerini konu alan Tip 2 çalışmalarda ise tarihsel bir paralellik olduğu saptanmıştır.

PDF Formatında İndir

Download PDF