image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2018/8
Sayı: 1
Makale Başlık: Türkiye’deki Uluslararası Öğrencilerin Çok Kültürlü Eğitime İlişkin Metaforik Algılarının İncelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Examination of International Students’ Metaphorical Perceptions on Multicultural Education
Makale Eklenme Tarihi: 22.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı Türkiye′de eğitim alan uluslararası öğrencilerin çok kültürlü eğitim kavramına yönelik metaforik algılarının incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu Türkiye’de farklı illerde eğitim gören 117 uluslararası öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veriler yüz yüze görüşülerek ve elektronik ortamda toplanmıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde nitel yaklaşımla betimsel analiz kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularında uluslararası öğrenciler tarafından toplamda 76 metafor üretilmiştir. Bu metaforlar ortak özellikleri bakımından altı kavramsal kategori altında toplanmıştır. Çok kültürlü eğitimin tanımlamasında daha çok “gökkuşağı (n=17)”, “bahçe (n=7)” ve “deniz” (n=5) metaforları kullanılmıştır. Ayrıca hem genel hem de cinsiyet ve eğitim düzeyi gibi demografik değişkenlere yönelik metaforik algının uyumlu olduğu tespit edilmiştir.
Alternatif Dilde Özet: The purpose of this study is to examine the metaphorical perceptions of international students in Turkey about multicultural education. The study group is composed of 117 international students who are studying in different cities in Turkey. Data were collected through face-to-face interviews and electronically. Descriptive analysis with a qualitative approach was used to analyze the data. The findings of the study indicated 76 metaphors produced by international students. These metaphors were grouped under six conceptual categories in terms of their common characteristics. For the definition of multicultural education, the metaphors of “rainbow (n=17)”, “garden (n=7)” and “sea” (n=5) were mostly used. Additionally, it has been identified that metaphoric perception of both general and some demographic variables such as gender and educational level are compatible.

PDF Formatında İndir

Download PDF