image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2013/3
Sayı: 1
Makale Başlık: Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi ve Mimarlık Eğitimi: Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar ve Güçlükler
Makale Alternatif Dilde Başlık: National Qualifications Framework For Higher Education in Turkey, and Architectural Education: Problems and Challenges of Implementation
Makale Eklenme Tarihi: 16.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Bologna reformları bağlamında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Mayıs 2009'da benimsendi. Yükseköğretim Genel Kurulu, 21 Ocak 2010'da TYYÇ'nin yükseköğretim kurumlarında ve programlar düzeyinde uygulanmasına karar verdi. Kararda bu sürecin Aralık 2012'ye kadar tamamlanması öngörülüyordu. TYYÇ için hem Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi (QF-EHEA, 2005), hem de yaşam boyu öğrenim için Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (EQFLLL, 2008) referans alınmıştı. EQF-LLL, Avrupa Birliği'nin (AB) Lizbon Stratejisi hedefleri doğrultusunda eğitim ve öğretimde Avrupa işbirliğini kolaylaştırmak üzere geliştirilmişti. Bu makalede TYYÇ'nin “temel alanlar” ve mimarlık programları düzeyinde uygulanmasında karşılaşılan bazı belirsizlikler, sorunlar ve güçlükler ele alınmaktadır. Avrupa yeterlilikler çerçevelerinin, Avrupa Yükseköğretim Alanı (EHEA) ile Eğitim ve Öğretim 2010 çalışma programı (ET 2010) ve Eğitim ve Öğretim 2020 stratejik çerçevesinin (ET 2020) hedefleri açısından önemine ilişkin tartışmanın ardından, mimarlık alanındaki yeterlilikleri ilgilendiren iki sorun alanı üzerinde durulmaktadır: i) TYYÇ'nin getirdiği terminoloji ve sınıflama sorunları; ii) Avrupa yeterlilikler çerçeveleri ile AB'de mesleki yeterliliklerin tanınması hakkındaki mevzuatı yeniden düzenleyen 2005/36/EC sayılı Direktif (Mesleki Yeterlilikler Direktifi) arasındaki bağlantısızlık nedeniyle, mimarlığın da aralarında yer aldığı yedi “sektörel” meslek alanındaki yeterliliklerin tanımlanmasında karşılaşılan güçlükler. Makalede bütünleşmiş bir Avrupa Yükseköğretim Alanı'nın oluşturulması konusunda ilerleme sağlamak üzere Mesleki Yeterlilikler Direktifi'nin modernizasyonu için yapılan çalışmalardaki en son gelişmeler de gözden geçirilmektedir.
Alternatif Dilde Özet: The Council of Higher Education (CoHE) adopted the National Qualifications Framework for Higher Education in Turkey (NQF-HETR) in May 2009, as part of the Bologna reforms. In January 2010, the CoHE decided full implementation of the NQF-HETR at institutional and program levels and in this decision, it was foreseen that the process would be completed by the end of December 2012. The NQFHETR has been aligned both to the overarching Framework for Qualifications in the European Higher Education Area (QF-EHEA, 2005) and to the European Qualifications Framework for lifelong learning (EQF-LLL, 2008). The latter was introduced to facilitate the European cooperation in education and training, in line with the goals of the European Union's (EU) Lisbon Strategy. This paper focuses on some of the problems that have become apparent during the NQF-HETR's implementation at the levels of “narrow fields of education” and architecture programs, and the challenges ahead. Following a discussion of the significance of the two European frameworks in light of the goals of the EHEA, the Education and Training 2010 work programme (ET 2010) and the strategic framework for European cooperation in Education and Training (ET 2020), it covers two problem areas concerning qualifications in architecture: i) terminological and classificatory problems entailed by the NQF-HETR; ii) the lack of alignment between the European qualifications frameworks and the EU Directive on the Recognition of Professional Qualifications (Directive EC/2005/36) that covers seven “sectoral professions” including architecture. The paper also reviews the latest developments for the modernization of the EU Directive in order to provide progression in forming an integrated European Higher Education Area.

PDF Formatında İndir

Download PDF