image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2018/8
Sayı: 3
Makale Başlık: Designing and Evaluating a Faculty Development Program on English Language Needs: A Mixed Methods Approach
Makale Alternatif Dilde Başlık: Öğretim Elemanlarının İngilizce İhtiyaçlarına Yönelik Bir Mesleki Gelişim Programının Tasarlanması ve Değerlendirilmesi: Bir Karma Araştırma Yaklaşımı
Makale Eklenme Tarihi: 23.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Faculty development in higher education is a promising area of research, which requires further study in terms of present-day academics’ needs. Considering the necessity of English in academia, this study aimed to determine the academics’ language needs and to test the effectiveness of an academic development training designed based on the identified needs. Then, a multiphase mixed methods design was adopted to answer the aims. Accordingly, a needs analysis survey regarding the English language requirements of university faculties was conducted across 105 faculty members in Erzincan Binali Yıldırım University, a Turkish state university. In addition, 35 out of the members completed an intensive three-week English conversation and academic writing program designed in accordance with the language needs of the academics. The changes between the pre-test and post-test scores for the academics were investigated, with a focus on the willingness to communicate in English, and perceived self-efficacies in English speaking and writing. Further, the academics’ opinions on the training program were collected with open-ended interview questions at the conclusion of the course. The needs analysis survey results indicated that the majority of academics believe their English is either at a beginner or elementary level, and that they require English to fulfil several academic purposes. The findings relating to the effectiveness of the training program showed significant differences in the academics’ pretest and post-test scores, in favor of the post-test scores, regarding willingness to communicate, and perceived self-efficacies in speaking and writing. The findings from the open-ended questions about the program confirmed the effectiveness of the course and highlighted the necessity to improve foreign language proficiency levels in university faculties through similar language training programs. In light of the findings, implications for the internalization of the higher education institutions are discussed at the end of the paper.
Alternatif Dilde Özet: Öğretim elemanlarının mesleki gelişimi, son dönemlerde önem kazanan araştırma konularındandır ve günümüzde akademisyenlerin ihtiyaçları konusunda daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Akademik ortamlarda İngilizcenin gerekliliğini dikkate alan bu çalışmada, akademisyenlerin yabancı dil ihtiyaçlarının belirlenmesi ve belirlenen ihtiyaçlara uygun olarak tasarlanacak bir akademik gelişim programramının etkinliğinin araştırılması hedeflenmiştir. Araştırma amaçlarına ulaşmak için çok-aşamalı karma araştırma deseni benimsenmiştir. Bu amaçla, akademisyenlerin İngilizce ihtiyaçlarını belirlemek için öncelikle Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nde görev alan 105 öğretim elemanına ihtiyaç analizi anketi uygulanmıştır. Daha sonra 35 öğretim elemanının katılımıyla akademisyenlerin ihtiyaçlarına yönelik üç haftalık yoğunlaştırılmış İngilizce eğitimi programı yürütülmüştür. Böylece, programa katılan öğretim elemanlarının İngilizce iletişim kurma istekliliği, algılanan İngilizce konuşma ve yazma öz-yeterlilik seviyelerindeki değişim araştırılmıştır. Ayrıca, programın sonunda açık uçlu yazılı mülakat sorularıyla öğretim elemanlarının eğitim programının etkinliği hakkındaki görüşleri alınmıştır. İhtiyaç analizi sonucunda, öğretim elemanlarının İngilizce dil yeterliği açısından kendilerini başlangıç veya orta seviyede gördüğü, bir dizi akademik amacı gerçekleştirebilmek için İngilizceye büyük oranda ihtiyaç duyduğu sonucuna ulaşılmıştır. Eğitim programın etkinliğine yönelik sonuçlar, öğretim elemanların İngilizce iletişim kurma istekliliği, algılanan konuşma ve yazma öz-yeterlilik öntest ve son test puanları arasında son-test puanları yönünde anlamlı bir fark olduğunu göstermiştir. Açık uçlu sorulardan elde edilen sonuçlar programın etkinliğini hakkında daha detaylı bilgi vermiş ve öğretim elemanlarının yabancı dil seviyelerinin benzeri eğitim programlarıyla artırılması gerekliliğinin altını çizmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlar, yükseköğretim kurumlarının uluslararasılaşmasına yönelik öneriler kapsamında değerlendirilmiştir.

PDF Formatında İndir

Download PDF