image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2017/7
Sayı: 3
Makale Başlık: Öğretim Elemanları Algılarına Göre Korku Kültürü ile Tükenmişlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Analyzing the Relationship Between Culture of Fear and Burnout According to the Perceptions of Academics
Makale Eklenme Tarihi: 22.1.2020
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Bu araştırmada, öğretim elemanlarının algıladıkları korku kültürü ile tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya Ankara’da bulunan üç üniversiteden 416 öğretim elemanı katılmıştır. Veri toplama aracı olarak, Ashkanasy ve Nicholson tarafından geliştirilmiş olan ve bu çalışma kapsamında Türk kültürüne uyarlanan “Korku Kültürü Ölçeği” ile Maslach ve Jackson tarafından geliştirilmiş ve Ergin tarafından Türk kültürüne uyarlanmış olan “Maslach Tükenmişlik Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma gibi betimsel istatistiklerin yanında t-testi, tek yönlü varyans analizi, Kruskal Wallis H testi ve Mann Whitney U testi, Pearson Korelasyonu ve yapısal eşitlik modellemesinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda katılımcıların korku kültürü düzeylerinin düşük olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, öğretim elemanlarının, tükenmişliğin alt boyutlarından duygusal tükenme ve duyarsızlaşma düzeylerinin düşük olduğu ve kişisel başarı algılarının yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Öğretim elemanlarının algıladıkları korku kültürü düzeyleri ile tükenmişliğin duygusal tükenme ve duyarsızlaşma alt boyutları arasında orta düzeyde, pozitif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin bulunduğu, katılımcıların korku kültürü düzeyleri ile tükenmişliğin kişisel başarı alt boyutu arasında ise orta düzeyde, negatif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin bulunduğu saptanmıştır. Ayrıca, korku kültürünün tükenmişliğin tüm alt boyutlarının anlamlı bir yordayıcısı olduğu sonucuna varılmıştır.
Alternatif Dilde Özet: This study aims at analysing the relation between culture of fear and burnout according to the perceptions of academics working at universities in Ankara. A total 416 academics 210 of which are female and 206 of which are male have participated in the study. “Culture of Fear Scale” developed by Ashkanasy and Nicholson, and adapted into Turkish culture within the framework of this study as well as “Maslach Burnout Scale” developed by Maslach and Jackson, and adapted into Turkish culture by Ergin , have been used as the data collection tools in this study. The data collected within the framework of this study have been analysed by conducting descriptive statistics such as frequency, percentile, arithmetic mean and standard deviation as well as t-test, one way variation analysis, Kruskal Wallis H test and Mann Whitney U test, Pearson Correlation and Structural Equation Model. The construct validity of the data collection tools has been tested by confirmatory factor analysis. At the end of the study, the level of culture of fear perceived by the participants has been found to be low. Moreover, participants’ level of emotional exhaustion and depersonalization has been found to be low whereas their level of perceived personal accomplishment has been found to be high. It has also been found out that there is a statistically significant, positive and moderate relation between the level of culture of fear perceived by the academics and their level of emotional exhaustion and depersonalization while there is a statistically significant, negative and moderate relation between their level of culture of fear and personal accomplishment. Besides, it has been concluded that culture of fear is a significant predictor of all the sub-dimensions of burnout.

PDF Formatında İndir

Download PDF