image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2019/9
Sayı: 3
Makale Başlık: Türk Yükseköğretim Sisteminde Öğrenci Kredi Mekanizması İhtiyacının Analizi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Analysis of Student Loan Mechanism Needs in Turkish Higher Education System
Makale Eklenme Tarihi: 24.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu çalışma, Türkiye’deki yükseköğretim öğrencilerinin öğrenim maliyetlerini azaltmak ve/veya ortadan kaldırmak için onlara ek bir finansman sağlayacak bir kredi mekanizmasına ihtiyaç duyup duymadıklarını analiz etmektedir. Türkiye’de, üniversite sınavından en iyi vakıf üniversitelerinde kısmi burslu ya da burssuz olarak eğitim almak için yeterli puanı almış, ancak finansal kısıtları nedeniyle bu üniversitelerde ücretli olarak eğitim almayı tercih edememiş bazı öğrencilerin bulunduğu gözlemlenmektedir. Bu çalışma; bu gözlemin geçerliliğini analiz etmek için, Ankara Yıldırım Beyazıt, Çukurova, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisat ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümlerinde eğitim alan 253 öğrenciye uygulanan alan araştırmasının sonuçlarını göstermektedir. Çalışma sonucunda, saha araştırmasına katılan öğrencilerin yaklaşık yarısı böyle bir kredi mekanizmasının gerekli olmadığını düşünürken, yaklaşık %30’u kredi sistemine ihtiyaç duyduklarını, yaklaşık %20’si ise kararsız olduğunu belirtmiştir. Bunun temel nedeninin ise öğrencilerin gelecekteki gelirlerine ilişkin bir öngörüde bulunamamaları ile ilgili olduğu düşünülmektedir. Bununla birlikte öğrencilerin üniversite tercihi yaparken iş bulma fırsatlarına fazla önem atfetmesi, onların gelire ve istihdama ilişkin kaygılarını göz önüne sermektedir. Borçlanma mekanizmasının gerekliliği konusunda negatif ve kararsız yaklaşıma sahip olan öğrencilerin, bu tutumlarının arkasındaki temel nedenlerin bu iki kriterden kaynakladığı düşünülmektedir. Fakat iş bulduktan sonra geri ödemelere başlanmasını ve mevcut gelirin belli bir yüzdesinde geri ödeme yapmayı içeren gelir-şartlı bir kredi sisteminin inşa edilmesiyle borçlanma sistemine negatif yaklaşan ve kararsız kalan öğrencilerin bir kısmının da sisteme dâhil olmak isteyeceği düşünülmektedir.
Alternatif Dilde Özet: This study analyzes whether the students need an additional loan mechanism which will provide additional funding to them in order to reduce and/or eliminate the learning costs of higher education students in Turkey. In Turkey, it is observed that some students got an adequate score to study with partial-scholarship or non-scholarship at best foundation universities but could not prefer to take education as paid in these universities due to their financial constraints. The study shows the results of field research conducted on 253 students who are studying in Departments of Economics and Electric and Electronics Engineering at Ankara Yıldırım Beyazıt University, Çukurova University and Eskişehir Osmangazi University in order to analyze the validity of this observation. As a result of the study, approximately half of the students participating in the field research thought that such a credit mechanism was not necessary, while about 30% of them stated that they needed a loan mechanism, approximately 20% of the students stated that they were indecisive. It is thought as primary reason for this that it is associated with the students’ inability to make forecasting about their future income. However, the fact that students attach great importance to employment opportunities when they prefer the universities displays their apprehension of them about income and employment. It is thought that the main reasons behind these attitudes of the students who have negative and indecisive approaches to the necessity of borrowing mechanisms stem from these two criteria. However, it is considered that some of the students who have negative and indecisive approaches about the borrowing system will desire to get involved in such a system with the construction of an income-contingent credit scheme which includes starting to repay after finding a job and repaying a certain percentage of the current income.

PDF Formatında İndir

Download PDF