image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2018/8
Sayı: 2
Makale Başlık: Üniversite Öğrencilerinin Üstbiliş Düşünme Beceri Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Fırat Üniversitesi Örneği
Makale Alternatif Dilde Başlık: Investigation of University Students’ Perceptions about Their Metacognitive Thinking Skills in terms of Various Variables: The Case of Fırat University
Makale Eklenme Tarihi: 23.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin üstbiliş düşünme becerilerini çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Araştırma betimsel tarama modeline göre yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemini Fırat Üniversitesi’nde fen bilimleri, sosyal bilimler ve sağlık bilimleri alanında öğrenim gören bireyler oluşturmaktadır. Örnekleme yöntemlerinden seçkisiz örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Bu kapsamda, araştırma Fırat Üniversitesi’nden mezun veya dördüncü sınıfta olan 240 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada veri toplama aracı olarak Üst Biliş Düşünme Beceri Algıları Ölçeği kullanılmıştır (Tuncer & Kaysi, 2013a). Sonuç olarak, araştırmaya katılan bireylerin üstbiliş düşünme becerileri puan ortalamalarının yüksek olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin öğrenim gördükleri bilim alanına göre üstbiliş düşünme becerileri anlamlı düzeyde farklılaştığı görülmektedir. Buna göre, fen bilimlerinde öğrenim gören bireylerin üstbiliş düşünme becerileri puanlarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Üstbiliş düşünme becerisinin cinsiyet değişkenine göre farklılaşmadığı belirlenmiştir. Ayrıca, “karar verme becerisi” alt boyutunun mezun olan bireylerin lehine anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Araştırma bulgularına göre, bireylerin üst düzey düşünme becerilerini geliştirecek en önemli faktörlerden birinin problem çözme becerisinin geliştirilmesiyle birlikte önceden öğrenilen durumların yansıtılmasıyla gerçekleştirilebileceği söylenebilir. Bu doğrultuda, bireylerin üstbiliş düşünme becerilerinin geliştirilmesi için problem çözme ve yansıtıcı düşünme tekniklerinin eğitim öğretim ortamlarında yoğun olarak kullanılmasında fayda vardır.
Alternatif Dilde Özet: The aim of this research is to examine the metacognitive thinking skills of university students in terms of various variables. The study was conducted in line with the descriptive survey research. The sample of the research was the individuals who are studying in the field of science, social sciences and health sciences at Fırat University. Random sampling method was preferred. The participants of the study consisted of 240 students who graduated from Fırat University or who were in the fourth grade. As the data collection tool the Metacognition Thinking Skills Perceptions Scale was used (Tuncer & Kaysi, 2013a). The results of the study showed that the average scores of the participants’ metacognitive thinking ability were high. The scores of metacognitive thinking skills, on the other hand, were found to differ significantly depending on the field of science in which pupils have studied. Another finding was that the students studying in the field of science had higher scores of metacognitive thinking ability. Additionally, the metacognitive thinking ability did not differ significantly according to the gender variable. It was also found that the “decision- making skill” sub-dimension is significantly different in favor of graduate students. Accordingly, it can be said that one of the most important ways to improve the high level thinking skills of the individuals is by developing the problem solving skill and reflecting the situations learned in advance. In this respect, it is beneficial to use problem-solving and reflective thinking techniques extensively in educational settings for the development of individuals’ cognitive thinking skills.

PDF Formatında İndir

Download PDF