image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2017/7
Sayı: 2
Makale Başlık: Eğitim Fakültesi ve Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Öğrencilerinin İş ve Meslek Hayatına Uyum Düzeylerinin İncelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Examination of the Career and Work Adaptability Levels of Education Faculty Students and Pedagogical Formation Education Certificate Programme Students
Makale Eklenme Tarihi: 22.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı, eğitim fakültesi öğrencileri ile pedagojik formasyon eğitimi sertifika programı öğrencilerinin iş ve meslek hayatına uyum düzeylerinin incelenmesidir. Genel tarama deseninde yürütülen bu araştırmanın türü ‘kesitsel tarama’dır. Araştırmanın örneklem grubunu, kolayda örnekleme yoluyla seçilen ve Muş Alparslan Üniversitesi eğitim fakültesinin altı farklı anabilim dalında öğrenim gören n=219 (%41.2) öğretmen adayı ile n=312 (%58.8) formasyon eğitimi öğrencisi olmak üzere n=531 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Öğrencilerin %54.8’i kadın (n=291); %45.2’si erkek (n=240) tir. Araştırmada veri toplama aracı olarak ‘iş ve meslek hayatına uyum ölçeği’ kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde Levene’s test, bağımsız örneklem t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA), eta kare (η2), Cohen’s d ve Post-Hoc (Tukey ve Dunnett C) testleri kullanılmıştır. Ulaşılan bulgulara göre, formasyon sertifika programı eğitimi öğrencilerinin iş ve meslek hayatına uyum düzeyleri eğitim fakültesi öğretmen adaylarına oranla daha yüksek bir düzeydedir. Ayrıca ölçeğin bütünü ve alt boyutları ile öğrencilerin cinsiyet, öğrencilik türü ve yaş aralıkları arasında birtakım manidar farklılıklar belirlenmiştir. Her iki öğrencilik türünde de erkek öğretmen adaylarının iş ve meslek hayatına uyum düzeyleri kadın öğretmen adaylarına oranla daha yüksek bir düzeydedir.
Alternatif Dilde Özet: The aim of this research is to examine the career and work adaptability levels of education faculty and pedagogical formation programme prospective teachers. General survey method design has been used in this study. The participants of research are 531 (291 female and 240 male) students studying in education faculty and pedagogical formation programme. The students from education faculty and pedagogical formation programme consist of n=219 (%41.2) and n=312 (%58.8) respectively. In this study, ‘the career and work adaptability questionnaire’ has been used as data collecting tool. Levene’s test, t-Test, ANOVA, eta square (η2), Cohen’s d and Post-Hoc (Tukey ve Dunnett C) analysis techniques have been applied in this study. Results have shown that career and work adaptability levels are higher for pedagogical formation programme prospective teachers than education faculty students and higher for male students than female students. Also, it is found that gender, program, and age differences have significant effects on prospective teachers’ career and work adaptability levels.

PDF Formatında İndir

Download PDF