image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2018/8
Sayı: 3
Makale Başlık: Eğitim Programları ve Öğretim Yüksek Lisans Programı İhtiyaç Analizi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Needs Analysis of Curriculum and Instruction Master Degree Program
Makale Eklenme Tarihi: 23.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı; Eğitim Programları ve Öğretim (EPÖ) yüksek lisans programları için tasarlanacak öğretim programına temel teşkil etmek üzere bir ihtiyaç analizi çalışması yapmaktır. Bu amaçla EPÖ yüksek lisans programında öğrencilere kazandırılması gereken yeterliklerin belirlenmesi hedeflenmiştir. Araştırma betimsel bir çalışma olup nitel araştırma yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde görev yapan sekiz akademisyen ve Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü EPÖ yüksek lisans mezunu veya tez aşamasında olan 13 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veriler görüşme ve odak grup görüşme teknikleri kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Ses kaydına alınan görüşmeler araştırmacılar tarafından yazıya dökülmüş ve iki ayrı araştırmacı tarafından veriler kodlanmıştır. Kodlayıcılar arası güvenirlik %87 olarak bulunmuştur. Daha sonra söz konusu bu kodlar birbiriyle karşılaştırılarak ortak kategoriler oluşturulmuştur. Araştırma bulguları; “EPÖ program geliştirme boyutu yeterlikleri”, “EPÖ öğretim boyutu yeterlikleri”, “EPÖ bilimsel araştırma boyutu yeterlikleri” ve “EPÖ beceri ve değer boyutu yeterlikleri” olmak üzere dört ana başlık altında toplanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre Eğitim Programları ve Öğretim anabilim dalları yüksek lisans programlarında ihtiyaç duyulan yeterlikler belirlenmiş ve çeşitli öneriler geliştirilmiştir.
Alternatif Dilde Özet: The purpose of this research is to conduct a needs analysis study to form the basis for the curriculum designed for the Curriculum and Instruction (CI) master degree programs. For this purpose, it is aimed to determine the qualifications to be obtained by the students in the CI graduate program. This research is a descriptive research and qualitative research method was used. The study group consists of eight academicians who work at the Faculty of Education in Duzce University and 13 students who graduated from the Social Sciences Institute in Duzce University with a CI master degree or are in thesis process. Research data were collected using interview and focus group interview techniques. Content analysis method was used for the analysis of the data. Voice recordings were transcribed by researchers and encoded by two researchers separately. Reliability between encoders was 87%. Later, the codes were compared with each other and common categories were created. The research findings were grouped under four main categories, “Competencies of CI curriculum development dimension”, “Competencies of CI instruction dimension”, “Competencies of CI scientific research dimension” and “Competencies of CI skill and value dimension”. According to the results of the research, the competencies required in the CI master degree programs were determined and various suggestions were developed.

PDF Formatında İndir

Download PDF