image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2013/3
Sayı: 2
Makale Başlık: 2013 Yükseköğretim Yasa Taslağına İlişkin Öğretim Elemanlarının Görüşleri: Ahi Evran Üniversitesi Örneği
Makale Alternatif Dilde Başlık: Opinions of Academic Staff about 2013 Higher Education Law Draft: The Case of Ahi Evran University
Makale Eklenme Tarihi: 16.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı yükseköğretim yasa taslağına ilişkin öğretim elemanlarının görüşlerini belirlemektir. Araştırmada tarama modeli kullanılmış olup çalışma, Ahi Evran Üniversitesi'nde görev yapan 61 öğretim elemanı ile yürütülmüştür. Araştırmada veri toplama aracı olarak “YÖK Yasa Tasarısına İlişkin Görüşler Anketi” kullanılmış ve ölçme aracının iç tutarlılık güvenirliği için Cronbach alfa katsayısı hesaplanmış ve bu değer ,723 olarak bulunmuştur. Araştırma sonucunda, öğretim üyelerine ücretli araştırma izni verilmesinin öğretim elemanlarının en olumlu değerlendirdikleri madde olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca öğretim elemanları, akademik performans ölçütlerinin neler olduğunun yasada açıkça ifade edilmesini gerekli görmektedirler.
Alternatif Dilde Özet: The aim of this study is to determine the opinions of academic staff about the higher education law draft. Survey model is used in this study as we aimed to describe existing facts as they are. The study was conducted with 61 academic staff from Ahi Evran University in Turkey. In this study ‘ the opinions about the law draft of Higher Education Council survey is used as the data collecting tool and the internal accuracy was measured using Cronbach's Alpha reliability (the result was 723). The study showed that “paid study leave for instructors” is perceived as the best article among academic staff. Besides, academic staff believe that it is necessary to include the clear description of the performance criteria of the academic staff in the law.

PDF Formatında İndir

Download PDF