image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2018/8
Sayı: 1
Makale Başlık: Otantik Olmanın Duyuşsal İyi Oluşu (Pozitif-Negatif Duygu Durumu) Yordama Gücü: Türk ve İngiliz Üniversite Öğrencileri Arasında Otantik Olma ve Pozitif-Negatif Duygu Durumu
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Predictive Power of Authenticity on Emotional Well-being (Positive-Negative Affect): Authenticity and Positive-Negative Affect among Turkish and English University Students
Makale Eklenme Tarihi: 22.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı, otantik olmanın duyuşsal iyi oluşu yordama gücünün Türk ve İngiliz üniversite öğrencileri arasında incelenmesidir. Araştırmanın iki çalışma grubu bulunmaktadır. Çalışma grubu I Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi öğrencileri arasından seçilen 108 (56 erkek, 52 kadın) öğrenciden oluşmaktadır. Yabancı uyruklu öğrenciler araştırmaya dâhil edilmemiştir. Çalışma grubu II İngiliz üniversite öğrencilerinden oluşmaktadır. İngiliz çalışma grubundaki öğrenciler Middelesex Üniversitesi’nden seçilen 90 (39 erkek, 51 kadın) öğrencidir. Araştırmada kullanılan veri toplama araçları, Pozitif-Negatif Duygu Ölçeği, Özgünlük Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formudur. Araştırmanın sonuçlarına göre otantik olma hem Türk hem de İngiliz üniversite öğrencilerinin pozitif ve negatif duygu durumunu yordamıştır. İngiliz Üniversite öğrencilerinin otantik olma ve negatif duygu durumu Türk öğrencilere kıyasla daha yüksek çıkmıştır. Erkek ve kadın arasında değişkenler farklılık göstermemiştir. Fakat iki ülkenin hemcinsleri karşılaştırıldığında Türk kadın ve erkeklerin otantik olma ve negatif duygu durumu düzeyleri İngiliz katılımcılara kıyasla düşüktür. Pozitif duygu durumunda ise böyle bir fark görülmemiştir. Bütün sonuçlar karşılaşılan sınırlılıklar, önceki çalışmalar ve kültür bağlamında tartışılmıştır. Sonuçların, kültür farkının olası diğer dinamiklerini (eğitim sistemi, ülke politikası, ekonomik gelişim, kentleşme, göç, kültürlerarası etkileşim, inanç, anne-baba tutumları vb.) incelemek isteyen araştırmacılara, duyuşsal iyi oluşla ilgili danışma programı hazırlamak isteyen psikolojik danışmanlara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Alternatif Dilde Özet: The purpose of the study was to examine the the predictive power of authenticity on emotional well-being (positive-negative affect) among Turkish and English university students. The study consisted of two groups of student participants. The first group involved 108 (56 males and 52 females) Turkish university students from Gazi University. Foreign students were not included in this group. The second group comprised 90 (39 males and 51 females) English university students from Middlesex University. Positive- Negative Affect Scale, Authenticity Inventory, and Personal Information Form were used as data collection tools. Results showed that both Turkish and English university students’ positive and negative affect were significantly and independently predicted by authenticity. English university students’ authenticity and negative affect scores were found to be higher than Turkish students’ scores. The result showed that there was no difference in terms of authenticity and positive-negative affect among females and males. However, a comparison between the females and males of Turkish and English university students indicated that both Turkish females and males had lower authenticity and negative affect scores compared to their English counterparts. For positive affect, no such difference was observed. These findings were discussed in relation to the study’s limitations, previous studies and culture dimension. It is considered that the results will contribute to the psychological counselors who want to prepare a counseling program on affective well-being and to the researchers who want to examine other possible dynamics of cultural difference (education system, national politics, economic development, urbanization, migration, intercultural interaction, beliefs, parental attitudes, etc.)

PDF Formatında İndir

Download PDF