image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2019/9
Sayı: 1
Makale Başlık: Öğretim Üyesinin Otoritesine İlişkin Öğrenci Görüşlerinin Otorite ve Otoriteryanizm İkileminde Çözümlenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: An Investigation of Students’ Opinions Related to the Authority of University Professors’ in Terms of Authority and Authoritarianism Duality
Makale Eklenme Tarihi: 23.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Otorite, öğrenme-öğretme süreçlerinin temel bir parçasıdır. Eğitim çalışmalarında pedagojik otorite ve gücün otoriter kullanımı arasında genellikle bir ayrım yapılmaktadır. Bu ayrım, otoritenin olumlu ve olumsuz yönleri arasında sürekli devam eden bir gerilimi işaret etmektedir (Harjunen, 2009). Otorite kavramı, eğitim literatüründe sıklıkla güç kavramı ile birlikte kullanılmaktadır. Güç otoritenin içine gömülüdür. Güç kavramı, eleştirel pedagoji çalışmalarında tahakküm ve baskı aracı olarak gücün kötüye kullanılması ile ilişkilendirilerek tartışılmaktadır (Rogers, 2011). Otoriteryanizm ise, “gücün yanlış kullanımı, adil kullanılmaması veya aşırı kullanımı ya da kötüye kullanılması” gibi anlamlarda kullanılmaktadır (Watt, 1982). Bir entelektüel olarak öğretmenin uzmanlık gücünü ve pedagojik otoritesini, gücün otoriter kullanımı ve bu otoritenin sınırları ikileminde tartışan Giroux (1988) ve Freire (2005)’in bu kavramlara ilişkin önermeleri, bu çalışmanın çerçevesini oluşturmaktadır. Giroux’a göre (2004) kamusal eğitim ve yükseköğretim, bireylerin toplumsal vatandaşlık becerilerinin ne anlama geldiği ile demokratik ve kolektif yaşam olanaklarının nasıl genişletilebileceğinin öğrenebileceği sınırlı birkaç alandan birisidir. Böyle bir alanda bireylerin ve toplumun dönüşümünde temel rol oynaması beklenen üniversiteler ve öğretim üyelerinin pedagojik otoritesini eğitim hizmetinden yararlanan öğrencilerin gözünden incelenmesi araştırmaya değer bir konu olarak görülmektedir. Bu çalışmada Türkiye’de bir devlet üniversitesinin eğitim bilimleri enstitüsü kapsamındaki dört farklı öğretim programında öğrenim görmekte olan lisansüstü öğrencilerin görüşleri doğrultusunda, öğretim üyesinin otoritesinin kaynağını ve bunun pratiğe yansımalarının pedagojik otorite ve otoriteryanizm ikileminde ve geriliminde ampirik bulgular ekseninde çözümlenmesi amaçlanmıştır. Bu çerçevede, öğretim üyelerinin öğrenciler ile etkileşimlerinde; kullandıkları yetki türlerinin neler olduğu, öğretim üyesinin yetkisinin/gücünün kaynağının ne olduğu ve öğrencilerin bu yetkiyi/gücü sorgulamalarının mümkün olup olmadığına ilişkin sorulara yanıt aranmıştır. Araştırma, nitel araştırma desenlerinden fenomenolojik desen olarak tasarlanmıştır. Katılımcıların belirlenmesinde ölçüt örnekleme tekniği kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak açık uçlu sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Öğrencilerin tecrübelerine göre öğretim üyesinin otoritesinin kaynağı “üst düzeyde bilgi birikimi, alanına hâkim olma ve çalışmalarının niteliği” olmalı iken, öğrenciler öğretim üyelerinin otoritesinin unvanından ve yasal yetkisinden (not verme gibi) kaynaklandığını ileri sürmüşlerdir.
Alternatif Dilde Özet: Authority is an essential part of learning-teaching processes. Generally, distinction is made between pedagogical authority and authoritarian use of power in educational studies. This distinction indicates continuous tension between positive and negative aspects of authority (Harjunen, 2009). Authority is constantly used in educational literature along with power embedded in authority. Power is discussed in relation to abuse of power as a means of oppression and domination in critical pedagogical studies (Rogers, 2011). Authoritarianism is used in the sense of “misuse, overuse, abuse of power” (Watt, 1982). Giroux (1988) and Freire’s (2005) proposals regarding these concepts, which discuss teacher’s professional power and pedagogical authority within confines of authority and authoritarian use of power dilemma, constitute the frame of this work. According to Giroux (2004), public and higher education are one of a few limited areas where students can learn how democratic living conditions can be improved and what individuals’ social citizenship skills mean. Professors’ pedagogical authority and universities playing a key role in the transformation of individuals and society in the face of students benefiting from education service is seen as a worthwhile subject for research. In this study, the opinions of graduate students who are studying in four different education programs under the institute of education sciences at a state university in Turkey, the source of the authority of the faculty and in it the pedagogical authority and authoritarianism dilemma of practical reflection and voltage aimed to analyze the empirical findings axis. It is aimed to analyze the source of the professor’s authority and its reflection on practice in duality and tension of pedagogical authority and authoritarianism through empirical findings. In this context, answers to such questions as what kind of authority professors use, what the source of their authority is, whether students can question this authority were asked for. The research was designed as a phenomenology from qualitative research designs. Criteria sampling technique was used in identifying participants. Semi-structured interview form including open-ended questions was used as a data collection tool. Students’ experience shows the source of the professor’s authority is not consistent with the qualifications they expect. Professor’s authority should be “knowledge in the discipline, the quality of work; however, students claimed professors’ authority comes from titles and legal authority.

PDF Formatında İndir

Download PDF