image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2017/7
Sayı: 1
Makale Başlık: Öğretmen Adaylarının Gelecekteki Derslerinde Etkileşimli Tahta Kullanma Niyetlerine Yönelik Model Önerisi
Makale Alternatif Dilde Başlık: A Model for Pre-Service Teachers’ Intention to Use Interactive White Boards in Their Future Lessons
Makale Eklenme Tarihi: 20.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının gelecekteki derslerinde etkileşimli tahta kullanma niyetlerine yönelik bir model önerisi geliştirmektedir. Bu kapsamda Yapısal Eşitlik Modellemesi kullanılarak öğretmen adaylarının davranışsal niyetlerini etkileyen faktörler ve bu faktörler arasındaki ilişki şekilleri ortaya çıkarılmıştır. Çalışmanın katılımcı grubunu Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde 4. sınıfta öğrenim gören toplam 153 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışma sonucunda, öğretmen adaylarının gelecekteki derslerinde etkileşimli tahta kullanma niyetlerine yönelik %44 varyansın açıklandığı bir model geliştirilmiştir. Bu modele göre, öğretmen adaylarının davranışsal niyetlerini performans beklentisi ve sosyal etki faktörleri etkilemektedir. Çaba beklentisi faktörünün davranışsal niyeti anlamlı düzeyde etkilemediği görülürken, performans beklentilerini çaba beklentisi ve sosyal etki faktörlerinin etkilediği belirlenmiştir. Bu noktada hizmet öncesi öğretmen eğitiminde etkileşimli tahtaların öğretme ve öğrenmedeki işlevlerine, pozitif çıktılarına ve pratiğine odaklanılması etkili bilgisayar teknolojisi ders içeriklerinin geliştirilmesi adına önem taşımaktadır.
Alternatif Dilde Özet: This study aims to propose a model for determining teacher candidates’ intentions to use interactive white boards in their future lessons. To this end, the factors that affect behavioral intentions of teacher candidates and the types of relations between these factors were discovered through the use of Structural Equation Modeling. The participants of the study consisted of 153 senior students in Faculty of Education at Atatürk University. The results showed that the model developed in the study explained 44% of variance in teacher candidates’ intentions to use interactive white boards in their future lessons. According to this model, the factors of performance expectancy and social influence had an impact on the behavioral intentions of teacher candidates. While the factor of effort expectancy did not affect behavioral intentions significantly, it was revealed that the factors of effort expectancy and social influence played a role in performance expectancy. In this respect, a focus during pre-service teacher education on the functions of interactive white boards in teaching and learning, their positive outputs and the issues related to practice is essential for designing effective course content of interactive computer technology.

PDF Formatında İndir

Download PDF