image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2013/3
Sayı: 3
Makale Başlık: Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Fakülte Yaşamının Niteliğine İlişkin Memnuniyet Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Examination of the Satisfaction Levels of Education Faculty Students on the Quality of Faculty Life According to Different Variables
Makale Eklenme Tarihi: 17.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı, eğitim fakültesi öğrencilerinin fakülte yaşamının niteliğine ilişkin memnuniyet düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırmada veri toplamak amacıyla Epstein ve McPartland (1976) tarafından geliştirilen ve Yılmaz ve Çokluk Bökeoğlu (2006) tarafından Türkçeye uyarlaması yapılan ‘Fakülte Yaşamının Niteliği Ölçeği' kullanılmıştır. Araştırmaya Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde 2012-2013 eğitim-öğretim yılı güz döneminde öğrenim gören 287 öğrenci katılmıştır. Araştırma sonuçları eğitim fakültesi öğrencilerinin fakülte yaşamının niteliğine ilişkin memnuniyetlerinin orta düzeyde olduğunu göstermektedir. Öğrencilerin fakülte yaşamının niteliğine ilişkin memnuniyet düzeyleri cinsiyet, yaş ve burs alma durumu değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık göstermezken öğrenim görülen sınıf düzeyi ve öğrenim görülen bölüm değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar göstermektedir. Araştırma sonunda, öğrencilerin fakülte yaşamının niteliğine ilişkin memnuniyet düzeylerini daha olumlu hale getirmeye yönelik öneriler sunulmuştur.
Alternatif Dilde Özet: The purpose of this study was to examine the satisfaction levels of the students of Faculty of Education about the quality of faculty life with respect to different variables. ‘The Quality of School Life Scale' originally developed by Epstein and McPartland (1976) and adapted into Turkish by Yılmaz and Çokluk & Bökeoğlu (2006) was used to gather data. A total of 287 students studying at Mehmet Akif University Faculty of Education in 2012-2013 academic year participated in the study. Results revealed that students' satisfaction levels on the quality of faculty life were of medium level. Students' satisfaction levels on the quality of faculty life differed significantly according to their grade level, where as their satisfaction levels did not differ significantly according to gender, age, and receiving scholarship variables. Suggestions were presented to increase the satisfaction levels of the students in terms of the quality of faculty life at the end of the research.

PDF Formatında İndir

Download PDF