image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2017/7
Sayı: 3
Makale Başlık: Öğretmen Adaylarının Mesleğe Yönelik Tutumlarını Etkileyen Örtük Bir Öge Olarak Öğretim Üyesi Davranışları
Makale Alternatif Dilde Başlık: Academician Behaviours as an Implicit Element Affecting the Attitudes of Teacher Nominees Towards Their Professions
Makale Eklenme Tarihi: 22.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu araştırma bir eğitim fakültesindeki öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını etkileyen örtük ögelerden birisi olan öğretim üyesi davranışlarını belirlemek ve bu davranışlardan etkilenme durumunu öğrencilerin cinsiyet, bölüm ve akademik başarılarına göre ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini bir eğitim fakültesinin okulöncesi eğitimi anabilim dalı, sınıf öğretmenliği anabilim dalı ve fen bilgisi eğitimi anabilim dalı programlarına devam eden 3. sınıf öğrencilerinden seçilen 18 öğrenci oluşturmuştur. Öğrencilerin seçiminde akademik başarının alt-orta ve üst düzeyde olmasına dikkat edilmiş, bunun yanında öğrenciler arasında cinsiyet dengesi de sağlanmaya çalışılmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden odak grup görüşmesi yolu ile veriler toplanmış ve içerik analizi yapılarak bulgular ortaya konulmuştur. İçerik analizinde öğretim üyesi davranışları “mesleğe yönelik tutumu olumlu etkileyen davranışlar”, “mesleğe yönelik tutumu olumsuz etkileyen davranışlar” bunların yanında “sınıf disiplini ve kuralları”, “sınıf içi iletişim ve etkileşim”, “sınıfta zaman yönetimi” ve “sınıf içi öğretim etkinliklerinin yönetimi” kategorileri altında kodlanmıştır. Kodlara göre düzenlenen verilerden yararlanılarak öğrencilerin mesleğe yönelik tutumlarını etkileyen öğretim üyesi davranışları belirlenmiştir. Bu davranışlar arasında öğretim üyesinin sınıfa girdiğinde güler yüzlü olması, öğrencilerin dikkatini kendisine ve derse çekmesi, ders işlerken samimi olması ve arada ufak şakalar yapması yer almaktadır. Öğrencilerden bayanların, okulöncesi bölümüne devam edenlerin ve üst akademik başarı düzeyindekilerin bu davranışlardan daha yoğun etkilendiği görülmektedir. Öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının öğretim üyesi davranışlarının sınıf yönetimi boyutlarından olan “sınıf içi iletişim ve etkileşim” ile “sınıf içi öğretim etkinliklerinin yönetimi” eksikliğinden etkilendiği anlaşılmaktadır.
Alternatif Dilde Özet: This research is carried out with the aim of determining the implicit academician behaviours affecting the attitudes of teacher nominees in an educational faculty towards their professions and presenting how their behaviours change according to the students’ gender, department and academic success. The sample of the research includes 18 students selected from 3rd grade of Pre-School Education Department, Primary School Teaching Department and Science Education Department of an Educational Faculty. Low-medium and high level of academic success of students have been taken into account in the selection of the students and gender balance between the students have been provided. The data have been collected by focus group interviews and the findings have been presented by making content analysis. In content analysis, academic staff behaviours have been coded with “behaviours affecting the attitudes towards the profession in a positive way”, “behaviours affecting the attitudes towards the profession in a negative way”, addition to these questions they have been coded under the categories of “classroom discipline rules”, “communication and interaction in the classroom”, “time management in the classroom” and “management of classroom teaching activities”. The behaviours of the academicians affecting the students’ attitudes towards their profession have been determined by these data coded according to the codes. The behaviours of the academicians taking place here include the academicians’ being good-humoured, taking the attention of the students to the course, being sympathetic during the course and making little jokes. When affecting situation of the students is observed, academic success of the female students have been more intensive for pre-school education students and master students. Academician behaviours affecting the students’ teaching profession negatively are found to be due to the absence of “in-class communication” and “management of in/class teaching activities” which have been class management dimensions and proposals have been given on this subject.

PDF Formatında İndir

Download PDF