image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2016/6
Sayı: 3
Makale Başlık: Scale of Accountability in Higher Education Institutions: A Study of Validity and Reliability
Makale Alternatif Dilde Başlık: Yükseköğretim Kurumlarında Hesap Verebilirlik Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Makale Eklenme Tarihi: 20.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Despite being generally perceived as a phenomenon restricting freedoms, an ideal accountability behaviour is, actually, an important factor for the improvement of an organization. The aim of this study was to develop a scale that measures accountability in higher education institutions. For the generation of the scale items, the relevant literature was examined in detail both from national and international sources. The views of the academics (N=11) on accountability in higher education institutions were acquired, as well. The scale, whose content and language validity checks were performed, was applied to 200 academics, who worked at Turkish higher education institutions and were chosen through random sampling. As a result of the explanatory factor analysis, which was conducted to explore construct validity, 7 dimensions of the scale were identified. The confirmatory factor analysis which was conducted to check the accuracy of the identified structure showed that the model fit perfectly with that structure (χ2/df=1, 2; RMESA=0.04; NNFI=.95; CFI=.95). The internal consistency of the scale as measured by Cronbach alpha coefficient was calculated as .94. Based on the findings, it can be said that a valid and reliable measurement instrument that measures accountability in higher education institutions was developed.
Alternatif Dilde Özet: Hesap verebilirlik kavramı genellikle özgürlükleri kısıtlayıcı bir olgu olarak algılansa da aslında ideal bir hesap verme davranışı örgütün gelişmesinde önemli bir etkendir. Bu araştırmanın amacı yükseköğretim kurumlarındaki hesap verebilirliği ölçen bir ölçme aracı geliştirmektir. Ölçeğin maddeleri oluşturulurken yerli ve yabancı literatür detaylı bir şekilde incelenmiş ve yükseköğretim kurumlarında hesap verebilirlik ile ilgili akademisyenlerin (N=11) görüşleri alınmıştır. Kapsam ve dil geçerliliği yapılan ölçek, Türkiye'deki devlete ait yükseköğretim kurumlarında görev yapan rastgele örneklem yöntemiyle belirlenmiş 200 akademisyene uygulanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliğini tespit etmek amacıyla yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda 7 boyutlu bir yapı elde edilmiştir. Yapının doğruluğunu tespit etmek amacıyla yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucu modelin mükemmel bir uyum gösterdiğini ortaya koymuştur (χ2/df=1, 2; RMESA=0.04; NNFI=.95; CFI=.95). Ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı .94'dür. Araştırma sonucunda yükseköğretim kurumlarında hesap verebilirliği ölçen geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirildiği söylenebilir.

PDF Formatında İndir

Download PDF