image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2016/6
Sayı: 3
Makale Başlık: Examination of Attitudes towards Profession and Self-Efficacy Beliefs of Pedagogical Formation Students
Makale Alternatif Dilde Başlık: Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları ile Öz-yeterlik İnançlarının İncelenmesi
Makale Eklenme Tarihi: 20.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: The purpose of the present study was to examine the relationship between attitudes towards the teaching proficiency and self-efficacy belief of the pedagogical formation students. For this purpose 508 pedagogic formation students from Çankırı Karatekin University and Hacettepe University participated in the study. Participants filled in the “Scale for Proficiency Self-Efficacy Beliefs” and “Scale for Attitudes toward Teaching Profession”. Both of the scales were checked for whether they are valid and reliable. To investigate if the scales were valid, confirmatory factor analysing was used and seen that the both scale is valid. In order to understand whether the scales are reliable, Cronbach alpha coefficient were calculated and detected that the both scales are reliable. Collected data from the participants were firstly analysed with descriptive statistical techniques including arithmetical means, standard deviations and the value of percentage. To examine the relationship between attitudes towards teaching profession and profession self-efficacy beliefs Pearson correlation coefficient were used. To examine if the self–efficacy beliefs is the significant predictor of the attitudes towards the teaching profession multiple regression was used. Results showed that participants' opinions about their attitudes towards the teaching profession are positive. Besides this, it was seen that participants' self-efficacy beliefs on profession is relatively high. Correlation analyses indicated that there is low, positively and significant relations between proficiency self-efficacy beliefs and attitudes towards teaching profession. Regression results revealed that proficiency self-efficacy is a significant predictor of the attitudes towards the teaching profession. However, it was observed that proficiency self-efficacy beliefs explain the little portion of the variance in attitudes towards teaching profession.
Alternatif Dilde Özet: Bu çalışmanın amacı pedagojik formasyon eğitimine devam eden öğrenci görüşlerine göre öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ile mesleki öz-yeterlik inancı arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Bu amaçla Çankırı Karatekin Üniversitesi ile Hacettepe Üniversitesinde Pedagojik formasyon eğitimi alan 508 öğrencinin görüşlerine başvurulmuştur. Bu kapsamda katılımcılara “Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği” ile “Mesleki Öz-yeterlik İnançları Ölçeği” uygulanmıştır. Bu araştırmada kullanılan ölçeklerin geçerlikleri doğrulayıcı faktör analizi ile sınanmış ve ölçeklerin geçerli oldukları görülmüştür. Ölçeklerin güvenirlikleri ise Cronbach alfa katsayısı ile incelenmiş ve her iki ölçeğin de güvenilir olduğu belirlenmiştir. Katılımcılardan toplanan veriler öncelikle aritmetik ortalama, standart sapma ve yüzdelik değer gibi betimsel istatistikler kullanılarak analiz edilmiştir. Öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ile mesleki öz-yeterlik arasındaki ilişki durumu ise Pearson korelasyon analizi kullanılarak incelenmiştir. Katılımcıların mesleki öz-yeterlik inançlarının, onların öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları üzerindeki etkisi ise çoklu regresyon analizi kullanılarak çözümlenmiştir. Bulgular katılımcıların öğretmenlik mesleğine yönelik tutumların olumlu olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte katılımcıların mesleki öz-yeterlik inançları da görece yüksektir. Korelasyon analizi mesleki öz-yeterlik algısı ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutum arasında düşük, pozitif yönlü ve anlamlı ilişki olduğunu göstermiştir. Regresyon sonuçları ise mesleki öz-yeterlik inancının, katılımcıların öğretmenlik mesleğine yönelik tutumun anlamlı bir yordayıcısı olduğunu göstermiştir. Ancak mesleki öz-yeterlik inanç düzeyinin, mesleğe yönelik tutumdaki değişkenliğin çok azını açıkladığını ortaya koymuştur.

PDF Formatında İndir

Download PDF