image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2011/1
Sayı: 3
Makale Başlık: Yükseköğretim Sistemimizi İşgücü Piyasasındaki Gelişmeler Paralelinde Yeniden Yapılandırmak Zorundayız
Makale Alternatif Dilde Başlık: We Have to Re-structure Our Higher Education System in Parallel with the Developments in the Labor Market
Makale Eklenme Tarihi: 15.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bir ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün yetiştirilmesinde yükseköğretim sistemi hayati bir öneme sahiptir. İyi tasarlanmış bir eğitim sistemi genç nüfusa sahip olmayı avantaj haline dönüştürebilirken aksi durumda genç nüfus fazlalığı bir tehdit olabilmektedir. Türkiye'de yükseköğretim sistemi kıt kaynakların etkin kullanımı açısından önemli sorunlara sahiptir. Ülkemizde eğitim planlamasının iyi yapılmaması sebebiyle bazı alanlarda piyasanın talebinden fazla mezun verilmekte, bazı fakültelerde aşırı kapasite yaratılmaktadır. Özellikle bazı mühendislik ve sağlık bilimleri alanları ile meslek yüksek okulları bu bakımdan sorunludur. Türkiye'deki yükseköğretim sisteminin diğer bir eksikliği de mezunların işgücü piyasasının istediği temel bilgi ve becerilere yeterince sahip olmamalarıdır. Şüphesiz yükseköğretim sadece işgücü piyasasına eleman yetiştirmek için yapılmaz. Ancak işgücü piyasasının gerçekleri ile örtüşmeyen eğitim yapısı kaynakların israfı anlamına gelir. Bu açıdan ülkemiz eğitim sisteminin yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir. Piyasanın taleplerine daha duyarlı bir eğitim sistemi mikro anlamda kişisel refahı arttıracağı gibi makro manada da ülkemizin uluslar arası rekabet edebilirliğine ve kalkınmasına olumlu katkı sağlayacaktır.
Alternatif Dilde Özet: Higher education system has vital importance to train qualified workforce that a country needs. Although holding young population turns out to be an advantage in a well structured education system, overgrowth of young population may cause threat. Higher education system in Turkey has significant problems in terms of efficient use of limited resources. Due to the failure in educational planning, number of graduates exceeds labor market demands in some fields, whereas over capacity problem occurs in some faculties. In this respect engineering and health sciences and also vocational higher education fields are particularly problematic. The other deficiency in Turkish higher education system is that; graduates lack basic acquirements and skill that labor market needs. There is no doubt that higher education is not existent only to train workforce for labor market. However, discrepancy in educational structure and realities of labor market means inefficient use of resources. In this respect, education system in Turkey need to be revised. An education system, more sensitive to labor market demands contributes to increase individual prosperity at micro level and it will also contribute to international competition and development of our country at macro level.

PDF Formatında İndir

Download PDF