image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2013/3
Sayı: 1
Makale Başlık: Türkiye'de Dört Yıllık Üniversite Eğitiminin Sonunda Kim Kazanır? Hukuk Fakültesi Örneği
Makale Alternatif Dilde Başlık: Who Benefits From Four-Year Higher Education in Turkey? A Case Study of Law School
Makale Eklenme Tarihi: 16.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Birçok ülkede, refah devleti uygulamalarına dayanan bir yükseköğretim sistemi geçerlidir. Bu sistemde hizmetler esas olarak devlet tarafından, parasız olarak veya çok düşük ücretlerle sunulmaktadır. Hizmetler, vergilerle finanse edildiği için ilave kaynakların sağlanamamasına ve faydalananların gerçek bir fayda-maliyet karşılaştırması yapmalarını gerektirmediği için etkinsizliğe yol açmaktadır. 80'li yılların başından itibaren, hem güçlü teorik ve ampirik nedenlerle hem de kamu finansmanı sınırlamalarının etkisiyle, eğitim gibi birçok kamu hizmetinin sunulmasında piyasa mekanizmalarına bir yöneliş söz konusu olmuştur. Bu yönelişle birlikte etkinlik ve ilave kaynakların harekete geçirilmesi konularının sağlam bir zeminde tartışılması için eğitim hizmetlerinden kimin faydalandığı sorusuna cevap aranmaya başlanmıştır. Çalışmanın amacı, Türkiye'de yükseköğretim kademesinde fayda-maliyet analizi yöntemlerinden biri olan içsel getiri oranı tekniği ile özel ve sosyal getiri oranlarını hesaplayarak bu kamu hizmetinden bireyin mi yoksa toplumun mu faydalandığını tespit etmektir. Hesaplamalardan elde edilen bulgular, dört yıllık üniversite eğitiminin sonucunda bireyin toplumdan daha fazla kazandığını göstermiştir.
Alternatif Dilde Özet: In many countries, a higher education system which is based on welfare state practices prevails. In this system, the services are substantially provided by the state free of charge or at quite low prices. Since the services are financed by taxes, additional sources cannot be provided; and because of the fact that it doesn't entail a real cost benefit comparison by the users, it leads to inefficiency. From the early 80s on, there has been a tendency towards the marketing mechanisms in the provision of many public services such as education due to both strong theoretical and empirical reason, and the restrictions in public financing. Together with this tendency, the question of who benefits from education services is tried to be answered in order to discuss the stimulation of activities and additional resources on a reasonable base. The aim of this study is to determine whether it is the individual or the society who benefits from this public service at the higher education level by calculating private and social return rates through internal return rate technique which is one of the cost benefit analysis method. Findings from calculations have shown that the individual gains more than the society after a four-year university education.

PDF Formatında İndir

Download PDF