image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2014/4
Sayı: 1
Makale Başlık: Lisansüstü Eğitim Alan Öğrencilerin Akademik Danışmanlık Hakkındaki Görüşleri
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Views of Graduate Students about Academic Mentoring
Makale Eklenme Tarihi: 17.1.2020
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı lisansüstü eğitim alan öğrencilerin akademik danışmanlık konusundaki görüşlerini incelemektir. Çalışma Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde lisansüstü eğitim gören 184 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Lisansüstü eğitim alan öğrencilerin akademik danışmanlık hakkındaki görüşleri Rose (2003) tarafından geliştirilen ‘İdeal Danışmanlık Ölçeği' ile tespit edilmiştir. Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları için açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi kullanılmıştır. Analizler sonucunda akademik danışmanlık ölçeğinin boyutları rehberlik, dürüstlük, ilişki, rahat kişilik, öğrencisini tanıma ve zaman ayırma elde edilmiştir. Verilerin analizinde yüzde, frekans, aritmetik ortalama, t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda anlamlı çıkan sonuçlar için Scheffe testi yapılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre lisansüstü eğitim gören öğrencilerin akademik danışmanlık konusundaki görüşleri cinsiyete, eğitim düzeyine, eğitim alınan üniversiteye ve danışmanın unvanına göre farklılaşmamaktadır. Ancak İdeal Danışmanlık Ölçeği'nin alt boyutlarında farklılaşma görülmektedir. Öğrencilerin akademik danışmanlığa ait görüşleri rahat kişilik boyutunun dışında cinsiyete göre değişmemektedir. Kadın öğrenciler danışmanın rahat kişilikte olmasını daha fazla önemsemektedir. Öğrencilerin eğitim düzeyine göre görüşleri ilişki, öğrencisini tanıma ve zaman ayırma boyutlarında farklılaşmaktadır. Danışmanların unvanlarına göre akademik danışmanlık hakkındaki görüşleri dürüstlük boyutunda farklılaşmaktadır. Danışmanların unvanlarına göre dürüstlük boyutunda profesör doktor unvanlı danışmana sahip öğrenci ile doçent doktor unvanlı danışmana sahip öğrencinin görüşleri arasında ve doçent doktor unvanlı danışmana sahip öğrenci ile yardımcı doçent doktor unvanlı danışmana sahip öğrencinin görüşleri arasında anlamlı farklılık bulunmaktadır.
Alternatif Dilde Özet: The purpose of this study is to investigate the views of the graduate students about academic mentoring. The study has been conducted with 184 graduate students studying at Hacettepe University, Ankara University, Anadolu University, and Eskisehir Osmangazi University. The views of the graduate students have been collected using ‘Ideal Mentoring Scale' developed by Rose (2003). In order to check the validity and reliability of the scale, explanatory and confirmatory factor analysis have been performed. As the results of the analysis, the following dimensions were obtained; advising, honesty, relationship, relaxed personality, student recognition and time allocation. Frequency, percentage, arithmetic mean, t-test, one-way analysis of variance (ANOVA) were used for data analysis. Scheffe test has been applied to the results that were found to be statistically significant after one-way ANOVA. Based on the findings of the study, the views of the graduate students about academic mentoring did not differ in terms of gender, education level, university and the academic title of the mentor. However, a difference was found on the sub-dimensions of ‘Ideal Mentoring Scale'. Based on gender, the views of the students did not differ in all sub-dimensions except relaxed personality. Mentor having a relaxed personality is more important for female students. The views of the students according to their education levels differed in terms of student recognition and time allocation. Their views about academic mentoring according to the titles of the mentors differed in terms of honesty. Significant differences were found among the views of the students whose mentor's title is professor and the ones whose mentor's title is associate professor. Also there was a significant difference between the views of the students whose mentor's title is associate professor and whose mentor's title is assistant professor.

PDF Formatında İndir

Download PDF