image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2016/6
Sayı: 3
Makale Başlık: Academic Dishonesty Tendencies and Values of Teacher Candidates
Makale Alternatif Dilde Başlık: Öğretmen Adaylarının Akademik Sahtekârlık Eğilimleri ve Değerleri
Makale Eklenme Tarihi: 20.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: The purpose of this study was to examine the values and academic dishonesty tendencies of teacher candidates. The population of this study included teacher candidates who received pedagogic formation education during 2013-2014 academic semester at the Faculty of Education at Ege University. The study was conducted with 244 teacher candidates, who were chosen through convenient sampling method. Academic Dishonesty Tendency Scale and Portrait Values Questionnaire were used to collect data. It was a correlational study due to the investigation of the relationship between values and academic dishonesty tendencies of teacher candidates. It was also a survey study since the academic dishonesty tendencies and values of teacher candidates were examined in relation to demographic variables. The results suggested that there wass a significant difference between the values and academic dishonesty tendencies of teacher candidates for gender variable. The values and academic dishonesty tendencies of teacher candidates did not differ for different fields of study. There was not a significant relationship between the academic dishonesty tendencies and values of teacher candidates.
Alternatif Dilde Özet: Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının akademik sahtekârlık eğilimleri ve değerlerini incelemektir. Araştırma evrenini, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde 2013-2014 eğitim-öğretim yılında formasyon eğitimi alan öğretmen adayları oluşturmaktadır. Örneklemi ise, uygun örnekleme yöntemiyle seçilen 244 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veriler, Akademik Sahtekârlık Eğilimi Ölçeği ve Portre Değerler Anketi ile toplanmıştır. Araştırma, öğretmen adaylarının değerleri ile akademik sahtekârlık eğilimleri arasındaki ilişkiyi incelemesinden dolayı korelasyonel ve öğretmen adaylarının akademik sahtekârlık eğilimleri ve değerlerini demografik değişkenlere göre incelemesinden dolayı tarama modelindedir. Sonuç olarak; cinsiyet değişkenine göre öğretmen adaylarının akademik sahtekârlık eğilimleri ve değerleri arasında anlamlı fark vardır. Bölüm değişkenine göre öğretmen adaylarının değer ve akademik sahtekârlık eğilimleri farklılaşmamaktadır. Öğretmen adaylarının değerleri ile akademik sahtekârlık eğilimleri arasında anlamlı bir ilişki yoktur.

PDF Formatında İndir

Download PDF