image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2011/1
Sayı: 3
Makale Başlık: Meslek Yüksekokullarında Temel Kimya Dersi İçin Bilgisayar Destekli Aktif Öğrenme Yönteminin Önemi
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Importance of Computer Based Active Learning for Basic Chemistry in Vocational High Schools
Makale Eklenme Tarihi: 16.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Kimya bilimi, atomları, molekülleri, element ya da bileşik haldeki maddelerin yapısını, bileşimini, fiziksel ve kimyasal özelliklerini, makroskopik ve mikroskopik boyutta uğradıkları dönüşümleri, bu dönüşümler sırasında açığa çıkan ya da soğurulan enerji ve entropiyi, karbohidratların, yağların, proteinlerin, enzimlerin, vitaminlerin ve minerallerin yapısını ve vücuttaki fonksiyonlarını inceleyen çok kapsamlı bir bilimdalıdır. İçerisinde mikroskopik, makroskopik ve partiküler düzeyde gerçekleşen birçok reaksiyonu, soyut kavramları, moleküllerin üç boyutlu yapısını, matematiksel işlemleri ve grafikleri barındırır. Bu kadar çok soyut kavramı içerisinde bulunduran kimya dersini bilim insanı olarak yetiştirilecek öğrencilerin özümsemesi ve anlamlı öğrenmeleri oldukça önemlidir. Özellikle Meslek Yüksekokullarında önlisans programlarındaki öğrencilerin bu birbiriyle bütünleşmiş dersi alması ileride çalıştığı profesyonel alanda daha yaratıcı olmalarını, analitik problemlerle başa çıkabilmelerini, kendi kendine öğrenenler olmalarını, ortaöğretimden gelen kimyasal analizle ilgili boşlukları doldurmalarını, kimya problemlerine dönük eleştirel düşünme ve öz değerlendirme becerileri kazanmalarını sağlayacaktır. Gelişen bilim ve teknoloji çağında, çoklu ortamların eğitim ve öğretime girmesiyle birlikte “Bilgisayar Destekli Aktif Öğrenme Yöntemi” doğmuştur. Bu bağlamda, öğrenciler genel (temel) kimya derslerindeki zor ve karmaşık matematiksel işlemleri ve grafik yorumlarını bilgisayar destekli simülasyon ve benzeşimler ile daha anlamlı öğreneceklerdir.
Alternatif Dilde Özet: Chemistry is a very comprehensive discipline that researches atoms; molecules; the structure of matter in the form of element or compound; combinations, and physical and chemical properties of matter; macroscopic and microscopic transformations of matters; the energy and entropy released or absorbed in the course of these transformations; the structures and functions of carbohydrates, lipids, proteins, enzymes, vitamins and minerals in the body. This discipline includes numerous reactions at the macroscopic, microscopic and particulate levels, abstract concepts, three-dimensional structure of molecules, mathematics, and graphics. It is important for students to be trained as scientists to internalize -with meaningful learning - chemistry having much abstract concepts. Especially for students in associate degree programs in Vocational High Schools, taking this integrated course will provide them to be more creative in their future professional work; to cope with and overcome analytical problems; to be self-learners; to fill the gaps concerning chemical analysis originated from secondary education; and to gain critical thinking and self-evaluation skills regarding chemical problems. In the age of developing science and technology, “Computer-Based Active Learning Method” emerged with the introduction of multi-media into education and training. In this context, students will learn difficult and complex mathematical operations and graphics interpretations more meaningfully with computer-based simulations and analogies.

PDF Formatında İndir

Download PDF