image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2020/10
Sayı: 1
Makale Başlık: “Dünya Çapında Üniversiteler” Bağlamında Misyon-Vizyon Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma
Makale Alternatif Dilde Başlık: A Comparative Study on Mission-Vision in the Context of “World-Class Universities”
Makale Eklenme Tarihi: 25.4.2020
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı, Türk üniversitelerinin dünya çapında üniversite olma bağlamında misyon ve vizyon ifadelerinin yurt dışı üniversitelerle karşılaştırmalı olarak incelenmesidir. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden “durum çalışması” deseninde gerçekleştirilmiştir. Mevcut durumu sayısal olarak inceleyebilmek için “doküman analizi” yönteminden yararlanılmıştır. Çalışma ile ilgili verilere Ortadoğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü tarafından yayımlanan 2018-2019 Dünya Üniversiteleri Sıralama Listesi kapsamındaki 87 Türk ve 16 yurt dışı üniversitelerinin web sayfalarından, stratejik planlarından ve kalite dokümanlarından ulaşılmıştır. Veriler betimsel analiz yöntemiyle Excel ve Voyant Tools yazılım programları kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmada kullanılmak üzere geliştirilen modele göre belirlenen 14 tema ekseninde misyon ve vizyon ifadelerinin kodlamaları yapılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre Türk üniversitelerinin misyon ve vizyon ifadelerinde dünyada öncü/lider/saygın olma, uluslararasılaşma, yenilikçilik, girişimcilik, kalite ve yetkinlik/yeterlilik temalarının daha fazla yer aldığı görülmüştür. Ayrıca, örneklemde yer alan dünya sıralamalarında ilk 1000 içindeki 16 yurt dışı ve 13 Türk üniversitelerinin misyon ve vizyon ifadelerinin oldukça benzer olduğu ve esneklik, performans yönetimi, öğrenci odaklı, akademik özgürlük ve kurumsal özerklik gibi temaların ifadelerde çok az yer aldığı görülmüştür. Bulgular literatürdeki tartışmalar bağlamında değerlendirilmiş ve gelecek çalışmalar için bazı önerilerde bulunulmuştur.
Alternatif Dilde Özet: The aim of this study is to examine mission and vision statements of Turkish and foreign universities comparatively in the context of world-class universities. The study was carried out in a “case study” design, one of the qualitative research methods. To analyze the current situation numerically, document analysis method was used. The data are acquired from web pages, strategic plans and quality documents of Turkish and foreign universities which are in 2018-2019 World Universities Ranking List published by Informatics Institute of Middle East Technical University. Data were analyzed by using descriptive analysis method using Excell and Voyant Tools software. The mission and vision statements were coded on 14 theme axes determined according to the model developed for this study. According to the results of the study, being pioneer/leader/respected in the world, internationalization, innovation, entrepreneurship, quality and competence/qualifications themes are found to be seen more in mission and vision statements of Turkish universities. Also, it is seen that the mission and vision statements of 16 foreign universities (top 1000 in rankings) and 13 Turkish universities (top 1000) are quite similar and the themes such as flexibility, performance management, student oriented, academic freedom and institutional autonomy take very few place in the statements. The findings are evaluated in the context of discussions in the literature and some suggestions are made for following studies.

PDF Formatında İndir

Download PDF