image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2015/5
Sayı: 3
Makale Başlık: Educational Leadership: Educational Development and Leadership Programs in Selected Countries and Pakistan
Makale Alternatif Dilde Başlık: Eğitimsel Liderlik: Seçilmiş Ülkelerde ve Pakistan'da Eğitimsel Gelişim ve Liderlik Programları
Makale Eklenme Tarihi: 19.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: The subject of educational leadership would usually commence immediately by approaching the topic & work related to it. This paper is attempting to enhance the scope to examine some aspects of leadership and then to synthesize these to the concept of educational leadership. In Pakistan educational leadership is a stroke of luck, not a nourished and groomed phenomenon. It appears on an adhoc basis in the educational environment; few & far between examples of educational leadership exist. But to explain this phenomenon, enhancing the scope of leadership may be one way of explaining it better. We have also attempted to evaluate educational policy from high benchmark countries in education such as USA, Canada, UK and a comparison of Pakistani education policy and practice. However the limitation of this paper is that we did not have sufficient data and information on principals of educational institutes of Pakistan and education policy and the historical perspective of the same. But the comparison makes an interesting case. There is a shortage of principals that have a vision and ability to lead in education, as they are not selected on merits; ill-educated; not sufficient grounding for the position of principal. The need is to break away from ‘policy mechanic paradigm' and go for ‘classroom culturalist model' and this is influenced by the quality of leadership. The objective of this research are to understand what leadership in reality is and how it translates in the context of education, and to understand what a good model of educational leadership is and how to develop this in the context of cultural and regional factors in Pakistan.
Alternatif Dilde Özet: Genellikle eğitimde liderlik konusu, ilk olarak ilgili konu ve çalışmaların ele alınmasıyla başlar. Bu yazı, önce liderliğin bazı yönlerini incelemektedir; daha sonra bunları eğitimsel liderlik kavramı ile bütünleştirmek amacıyla kapsamı geliştirmeye çalışmaktadır. Pakistan'da eğitimde liderlik iyi desteklenmiş ve ilgilenilmiş bir olgu olmayıp, şans eseridir. Liderlik eğitim ortamında anlık olarak ortaya çıkar ve eğitimsel liderlik örnekleri çok nadirdir. Bu olguyu açıklamak için liderlik kapsamını geliştirmek, onu daha iyi açıklayan bir yol olabilir. Ayrıca yüksek nitelikli eğitim ölçütleri taşıyan ABD, Kanada, İngiltere gibi ülkelerin eğitim politikalarını değerlendirmeye ve Pakistan eğitim politikaları ve uygulamaları ile karşılaştırmaya çalıştık. Bununla birlikte, Pakistan eğitim kurumlarının ilke ve eğitim politikaları ile tarihsel perspektif hakkında yeterli veri ve bilgi sahibi olmamamız bu yazının sınırlarını oluşturmuştur. Buna karşın, yapılan karşılaştırma ilginç bir durum ortaya çıkarmaktadır. Esasa ilişkin olarak belirlenmedikleri için, bir vizyonu olan ve eğitimde öncülük etmeye yarayacak ilkelerin eksikliği - pozisyon açısından yetersiz temele oturmuşluk ve kültürsüzlük - söz konusudur. ‘Siyaset politikası yaklaşımı'ndan kurtulmak ve ‘okul kültürü modeli'ni tercih etmek gerekmektedir; bu da liderlik kalitesi ile sağlanır. Bu araştırmanın amacı, liderliğin gerçekte ne olduğunu ve eğitim bağlamında nasıl yorumlanması gerektiğini ve Pakistan'daki kültürel ve bölgesel faktörler bağlamında iyi bir eğitimsel liderlik modelinin ne olduğunu ve bunun nasıl geliştirileceğini anlamaktır.

PDF Formatında İndir

Download PDF