image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2017/7
Sayı: 2
Makale Başlık: Bir Vakıf Üniversitesinde Çalışan Akademisyenlerin Okul, Eğitim ve Toplum Hakkındaki Görüşleri
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Opinions of Academicians from a Foundation University on School, Education and Society
Makale Eklenme Tarihi: 21.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı, akademisyenlerin görüşüne dayalı olarak eğitim ve toplum olguları arasındaki ilişkinin güçlü ve zayıf yönlerini ekonomik, kültürel, mekânsal farklılık boyutunda incelemektir. Belirlenen araştırma soruları şunlardır: (i) Eğitim ve toplum kavramları ile velinin ekonomik gücü arasında bir ilişki var mıdır? (ii) Eğitim ve toplum kavramları ile bireylerdeki kültürel farklılıklar arasında bir ilişki var mıdır? (iii) Eğitim ve toplum kavramları ile mekânsal farklılıklar arasında bir ilişki var mıdır? Araştırmanın deseni nitel araştırma yöntemlerinden ‘durum çalışması’dır. Çalışma bir vakıf üniversitesinde eğitim fakültesinin çeşitli bölümlerinde görev yapan sekiz akademisyen ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubundaki akademisyenler ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Elde edilen veriler betimsel analiz tekniği ile değerlendirilmiştir. Araştırmada en çok ekonomik, sosyo-kültürel ve mekânsal faktörler ile eğitim kavramı arasındaki ilişki üzerinde durulmuştur. Elde edilen verilerin değerlendirilmesi sonucunda; (i) yüksek gelir grubundaki ailelerin çocuklarının üst düzey okullarda, alt gelir grubundaki ailelerin çocukların da dezavantajlı bölge okullarda öğrenim gördüğü, (ii) çocukların mezun olduktan sonra iş bulma/bulamama durumlarının farklılık teşkil ettiği, (iii) okulların genel olarak insanları birleştirici bir özelliğe sahip olsa da ayrışma yaratabildiği, (iv) okulların sosyal bütünleşmeyi sağladığı kadar sosyal kopmalara da sebep olduğu ortaya çıkmıştır.
Alternatif Dilde Özet: The aim of this research was to examine the strengths and weaknesses of the relationship between education and society facts in relation to the cultural, economic and spatial discrepancies based on the views of academicians. The research questions were determined as: (i) Is there a relationship between the concepts of education and community and parent’s economic power? (ii) Is there a relationship between education and community concepts and cultural differences of individuals? (iii) Is there a relationship between education and community concepts and spatial differences? The design of the study was qualitative ‘case study’. The study was conducted with the participation of eight academics working in various departments at the faculty of education at a foundation university. Semi-structured interviews were made with academicians in the study group. Data were analyzed with descriptive analysis technique. This research mostly focused on the relationship among the economic, social, cultural and spatial factors and the education concept. As a result, it was revealed that (i) the children of families in higher income groups studied at top schools whereas the children of families in lower income groups studied at schools in disadvantaged areas, (ii) these two groups displayed differences related to finding employment after their graduation (iii) schools could lead to dissociation among students though generally having a unifying function. (iv) schools brought about social rupture as much as they enabled social integration.

PDF Formatında İndir

Download PDF