image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2018/8
Sayı: 2
Makale Başlık: Pozitif Duyguların Psikolojik Danışman Adaylarının Entelektüel Becerileri ve Mutluluk Düzeylerine Etkisi
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Effect of Positive Emotions on Intellectual Skills and The Level of Happiness of Counselor Trainees
Makale Eklenme Tarihi: 23.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı, pozitif duyguların psikolojik danışman adaylarının entelektüel becerileri ve mutluluk düzeyleri üzerinde anlamlı bir etkisi olup olmadığını araştırmaktır. Araştırmanın amacı doğrultusunda yarı deneysel bir çalışma deseni kullanılarak, iki deney ve bir kontrol grubundan oluşan üç çalışma grubu oluşturulmuştur. Araştırmanın katılımcıları 19’u birinci deney, 19’u ikinci deney ve 20’si kontrol grubundan olmak üzere 58 psikolojik danışman adayından oluşmaktadır. Araştırmada, nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin birlikte kullanıldığı karma araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nitel veriler için psikolojik danışman adaylarına açık uçlu bir soru yönlendirilmiştir. Nicel veriler Oxford Mutluluk Ölçeği ile elde edilmiştir. Elde edilen nitel veriler içerik analizi tekniği ile çözümlenmiş, nicel veriler ise SPSS 15.00 paket programında analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen nitel bulgulara göre, slayt ve video gösterimleri sonunda beklenildiği gibi birinci deney grubunun mutlu, huzurlu, sakin, rahatlamış, neşeli ve enerjik gibi pozitif duygular hissettiği; ikinci deney grubunun da üzüntü, çaresizlik, hüzün, öfke ve kızgınlık gibi negatif duygular hissettiği görülmüştür. Açık uçlu soruya verilen yanıtların içeriği analiz edildiğinde ise birinci deney grubundaki psikolojik danışman adaylarının ikinci deney grubu ve kontrol grubuna göre daha uzun ve içerik açısından da daha kapsamlı yanıtlar verdiği sonucuna ulaşılmıştır. Nicel verilerin değerlendirilmesi sonucunda birinci deney grubundaki katılımcıların mutluluk puanları deneysel işlem sonrası artmakla birlikte, farklılığın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı bulunmuştur.
Alternatif Dilde Özet: The aim of this research is to investigate whether positive feelings have a significant effect on the level of intellectual skills and happiness of the counselor trainees. Using the quasi-experimental design in the direction of the research, three study groups consisting of two experiments and one control group were formed. Participants of the study consisted of 58 counselor trainees, 19 from the first experiment, 19 from the second experiment and 20 from the control group. In the research, a mixed research method was used in which quantitative and qualitative research methods were used together. An open-ended question has been directed to counselor trainees for qualitative data. Quantitative data were obtained with the Oxford Happiness Scale. Quantitative data obtained were analyzed in SPSS 15.00 package program and qualitative data were analyzed by content analysis technique. According to the qualitative findings obtained from the research, the first experiment group felt happy, peaceful, calm, relaxed, cheerful and energetic, as expected at the end of slide and video demonstrations; And the second group experienced negative emotions such as sadness, helplessness, grief and anger. When the contents of the answers given to the open-ended question were analyzed, it was found that counselor trainees in the first experimental group gave longer and more comprehensive responses in terms of the content than the second experimental group and the control group. As a result of the evaluation of the quantitative data, the happiness scores of the participants in the first experiment group increased after the experimental procedure, but the difference was found not to be statistically significant.

PDF Formatında İndir

Download PDF