image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2015/5
Sayı: 3
Makale Başlık: Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Staj Eğitimi Hakkında Görüşleri: Gaziantep İli Örneği
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Tourism Department Students' Opinions About Internship Training: Case of Gaziantep Province
Makale Eklenme Tarihi: 20.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Turizm endüstrisinden en yüksek faydanın sağlanabilmesi etkin ve kaliteli bir turizm eğitim sistemiyle mümkün olmaktadır. Dolayısıyla öğrencilerin turizm işletmelerinde amacına uygun bir biçimde gerçekleştirecekleri staj, onların mesleklerine daha iyi hazırlanmalarını sağlayacaktır. Bunun sonucu olarak da turizm endüstrisinin, yetenekli insan gücüne olan ihtiyacı da karşılanmış olacaktır. Bu doğrultuda stajın öğrenci istek ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir nitelikte olması ve öğrencilerin staj eğitiminden memnuniyet duyması büyük önem taşımaktadır. Zira stajdan memnun kalmayan öğrencilerin gelecekte bu mesleği icra etme noktasında kararsız kalacakları düşünülmektedir Bu bağlamda bu araştırmanın amacı, turizm eğitimi alan öğrencilerin staj eğitimine yönelik görüşlerini belirlemek ve bu görüşlerle cinsiyet ve staj gördükleri işletme türü arasında istatiksel olarak anlamlı bir farklılığın olup olmadığını tespit etmektir. Bu doğrultuda Gaziantep Üniversitesi Turizm işletmeciliği ve Otelcilik bölümüne kayıtlı 126 öğrenciye anket uygulanmış ve araştırma sonucunda öğrencilerin staj eğitimine yönelik görüşlerine dair genel olarak kararsız oldukları görülmüştür. Bununla beraber öğrencilerin staj eğitimine yönelik görüşleri ile cinsiyetleri ve staj gördükleri işletme türü arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir.
Alternatif Dilde Özet: Providing the maximum benefit from tourism industry will be possible by an effective and high quality education system of tourism. Therefore, Student's internship training which will be carried out in accordance with the purposes at tourism companies will provide better preparation for their professions. As a result: the tourism industry's need to skilled manpower will be fulfilled too. Accordingly, Internship's capability to respond the requests and needs and the student's satisfaction of having internship training are very important. It is estimated that the students who are not satisfied with their internship can be doubtful about performing this profession. In this context; the purpose of the research is to identify the tourism student's opinions about internship training and at the same time to identify if there is a statistically significant difference between the student's gender and the sector that they have internship with the opinions about their internship training. With this purpose, questionnaires were applied to 126 students studying at The Vocational School of Higher Education for Tourism and Hotel Management at Gaziantep University. In conclusion, considering the views of the students about the internship program, it was seen that the students are generally indecisive. Nevertheless, there has been no statistically significant difference between the student's genders, the sectors they have internship training at and their opinions about the internship trainings.

PDF Formatında İndir

Download PDF