image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2017/7
Sayı: 3
Makale Başlık: Akademik Teşvik Uygulamasının İlk Sonuçlarına Ait Değerlendirmeler
Makale Alternatif Dilde Başlık: Evaluations Relating to the Initial Results of Academic Incentive Application
Makale Eklenme Tarihi: 22.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı, 2016 yılında hayata geçirilen akademik teşvik uygulamasına ait ilk sonuçların betimsel analizini yaparak akademik çalışmaların mevcut durumunu ortaya koymak ve bazı değişkenler açısından değerlendirme yapmaktır. Toplam 107 devlet üniversitesinden 86’sına ait akademik teşvik komisyonu değerlendirme sonuçlarıyla ilgili verilere üniversitelerin web sayfalarından ulaşılmış ve bu veriler unvan, cinsiyet, fakülte ve puan başlıklarından oluşan bir forma girilmiştir. Araştırma yöntemi olarak tarama modelinin kullanıldığı bu çalışmada elde edilen veriler bölgeler, üniversiteler, birimler, unvan, cinsiyet, minimum puan, maksimum puan ve teşvik alma oranı açısından incelenerek değerlendirilmiştir. Ayrıca akademik teşvik puanları üniversitelerin 2015-2016 URAP sıralamasıyla karşılaştırılmış ve meydana gelen değişim analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre İç Anadolu Bölgesinin, akademik teşvik oranında Hacettepe, Ege, Gebze Teknik, Selçuk ve Atatürk üniversitelerinin, akademik teşvik ortalamalarında ise Kastamonu, Niğde, İstanbul Medeniyet, Ege ve Selçuk üniversitelerinin önde geldikleri; fakülteler bazında ise eczacılık, fen, su ürünleri, mühendislik ve ziraat fakültelerinin ön plana çıktığı görülmüştür. Unvan bazında teşvik alanların doçent, profesör, yardımcı doçent ve araştırma görevlisi vd. olarak sıralandığı dikkati çekmiştir. Cinsiyet bazında akademik teşvik oranlarına bakıldığında erkeklerin %25.61’inin, kadınların ise %18.02’sinin akademik teşvik aldığı görülmüştür. Genel akademik teşvik oranının %22.58 olduğu ve 86 üniversite arasından 52 üniversitenin akademik teşvik alma oranının %20’nin altında olduğu göz önünde bulundurulduğunda ve akademik teşvik oranının üniversitelerin akademik performanslarını yansıttığı düşünüldüğünde, genel olarak akademik performansın düşük olduğu söylenebilir. Bu araştırmadan elde edilen sonuçların, üniversitelerin ve akademik personelin akademik performansları hakkında değerlendirme yapmalarını sağlaması açısından önemli olduğu düşünülmektedir.
Alternatif Dilde Özet: The purpose of this study is to set forth the current situation of academic studies and to make an evaluation in terms of some variables by making a descriptive analysis of the initial results of the academic incentive application carried into effect in 2016. The data related to academic incentive commission evaluation results belonging to 86 of the total 107 state universities were obtained from the web pages of universities and these data were entered into the form consisting of title, gender, faculty and score headings. The data obtained in this study in which the survey model is used as a research method, were evaluated by making an examination in terms of regions, universities, units, title, gender, minimum score, maximum score and incentive rate. Furthermore, academic incentive scores were compared to 2015-2016 URAP rankings of universities and the resultant change was analyzed. It was observed that according to the results obtained; Hacettepe, Ege, Gebze Technical, Selçuk and Atatürk Universities come into prominence on the basis of academic incentive rate; Kastamonu, Niğde, Istanbul Medeniyet, Ege and Selçuk Universities on the basis of academic incentive averages; the faculties of pharmacy, sciences, aquaculture, engineering and agriculture on the basis of faculties. It was seen that the title-based incentive rates are as follows; associate professor, professor, assistant professor, research associate and the other. Considering the gender-based academic incentive rates, it was seen that 25.61% of males and 18.02%of females get academic incentive payment. It can be said that the academic performance is low in general when considering that the overall academic incentive rate is 22.58% and the academic incentive rate of 52 universities is below 20% among 86 universities and the academic incentive rate reflects the academic performances of universities. It is believed that the results obtained from this study are important for the universities and academic staff to make an evaluation about their academic performances.

PDF Formatında İndir

Download PDF