image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2020/10
Sayı: 1
Makale Başlık: Fen Kavramlarının Öğrenilmesinde Bilim Kurgu Filmlerinin Etkisi: Öğretmen Eğitimine Yönelik Bir Uygulama
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Effect of Science Fiction Movies on Learning Science Concepts: An Aplication for Teacher Education
Makale Eklenme Tarihi: 25.4.2020
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu çalışmanın temel amacı, bilim kurgu filmlerinin fen bilgisi öğretmen adaylarının bazı fen kavramlarını öğrenmeleri üzerindeki etkilerini araştırmaktır. Bu amaca ek olarak, aynı zamanda, izlenen bilim kurgu filmlerinin çalışma grubunu oluşturan fen bilgisi öğretmen adaylarında kavram yanılgılarına neden olup olmadığı da bir alt amaç olarak incelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda “fen bilgisi öğretmen adaylarının fen kavramlarını öğrenmeleri üzerinde bilim kurgu filmlerinin etkisi nedir?” sorusuna yanıt aranmıştır. Çalışmada, 20 öğretmen adayına yönelik sınıf ortamında formel öğretim uygulamaları ile öğretimi nispeten zor olan yer bilimi, genetik ve astrofizik gibi bilimsel konulara ait fen kavramlarını içeren bilim kurgu filmleri kullanılarak bir uygulama yapılmıştır. Üç haftalık “bilim kurgu filmi izleme etkinliği” uygulamalarının birinci haftasında yer bilimi konulu Dante’s Peak, ikinci haftasında genetik konulu Gattaca ve üçüncü haftasında astrofizik konulu Contact adlı bilim kurgu filmleri izlenmiştir. Çalışmanın ana problemine yanıtlar bulmak için nicel araştırma yöntemine başvurulmuş, deneysel desenlerden “tek grup ön test- son test yarı deneysel desen” kullanılmıştır. Bilim kurgu filmlerinin fen kavramlarının öğrenimi üzerindeki etkisini ölçmek amacıyla araştırmacı tarafından veri toplama aracı olarak “kavram testleri” adı verilen üç adet test geliştirilmiştir. Veriler bu kavram testlerinin ön test-son test olarak uygulanması ile toplanmıştır. Çalışmada, nicel ve nitel veriler birlikte toplanmış olup, analizler ayrı ayrı yapılmıştır. Verilerin yorumlanması aşamasında ise elde edilen bulgular birleştirilerek yorumlanmıştır. Nitel ve nicel verilerden elde edilen bulgular incelendiğinde fen bilgisi öğretmen adaylarının bilim kurgu filmlerinin etkisi ile yeterli düzeyde yeni fen kavramı öğrendikleri ve mevcut bilgilerini de güncelledikleri sonucuna ulaşılmıştır. Aynı zamanda bazı öğretmen adaylarının bilim kurgu filmlerinin etkisi ile kavram yanılgıları yaptıkları tespit edilmiştir.
Alternatif Dilde Özet: The main purpose of this study is to investigate the effects of science fiction movies on prospective science teachers’ learning some science concepts. In addition to this goal, it was also examined as a sub-objective whether the science fiction movies lead to misconceptions in prospective science teachers. For this purpose, the question of “what is the effect of science fiction movies on prospective science teachers’ learning science concepts?“ was asked. In the study, a “science fiction movie watching event” was organised for three three weeks with 20 prospective science teachers. Science fiction movies including science concepts related to earth science, genetics and astrophysics were watched. At the “science fiction movie watching event” on the first week the movie Dante’s Peak about earth science, on the second week the movie Gattaca about genetics and on the third week the movie Contact about astrophysics were watced by study group of prospective science teachers. In order to find answers to the main question of the study, “one group pretest-posttest quasi-experimental design” was used as quantitative research method. In order to assess the effect of science fiction movies on the learning of science concepts, three tests, called concept tests, were developed by the researcher as the data collection tool. The data were collected by applying this concept tests as pretest-posttest. In the study, quantitative and qualitative data were collected together and analyzes were done separately. In the interpretation of the data, the findings were combined and interpreted. After examining the findings obtained from the qualitative and quantitative data, it was concluded that prospective science teachers learned new science concepts with the effect of science fiction movies and updated their current knowledge. At the same time, it was determined that some prospective science teachers made misconceptions with the effect of science fiction movies.

PDF Formatında İndir

Download PDF