image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2020/10
Sayı: 1
Makale Başlık: Lisans Öğrencilerinin Muhasebe Dersine Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Evaluation of Undergraduate Students’ Attitudes Towards Accounting Course
Makale Eklenme Tarihi: 25.4.2020
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Muhasebe dersi, üniversitelerin iktisadi ve idari bilimler fakültelerinde en önemli, öğrencilerin en fazla zorlandığı ve endişe duyduğu derslerden biridir. Bu endişe, öğrencilerin derse karşı tutumlarını değiştirmekte ve arttıkça da derse yönelik olumsuz tutumları ortaya çıkarmaktadır. Bu araştırma ilgi, kaygı ve gereklilik boyutu çerçevesinde muhasebe dersine yönelik öğrencilerin tutumlarını değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Araştırmanın örneklemini 2017-2018 akademik döneminde Hasan Kalyoncu Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde muhasebe dersi alan 300 öğrenci oluşturmaktadır. Bunlar arasından ‘kolayda örnekleme’ yöntemiyle seçilen öğrencilere anket uygulanmış ve 168 adet anket değerlendirmeye alınmıştır. Ölçek geliştirmek için önce Keşfedici Faktör Analizi (KFA) ölçeğe uygulanmış, elde edilen sonuçlar Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) ile değerlendirilmiştir. KFA’da, ilgi (sekiz madde), kaygı (dört madde) ve gereklilik (üç madde) olmak üzere toplam 15 maddeden oluşan ölçeğin üç faktör altında toplandığı ve toplam varyansın %61.816’sını açıkladığı, örneklem yeterlilik değerinin 0.881 çıkması ile örneklem büyüklüğünün faktör analizi için yeterli olduğu görülmüştür. DFA’da ise, ilgi ile kaygı arasında ters yönde yüksek (-0.76); ilgi ile gereklilik arasında aynı yönde yüksek (0.94); kaygı ile gereklilik arasında ters yönde yüksek (-0.70) korelasyon elde edilmiştir. Ölçeğin güvenirliliği ise, ilgi boyutunda ‘yüksek derecede güvenilir’ (0.80≤α<1.00), kaygı ve gereklilik boyutunda ‘oldukça güvenilir’ (0.60≤α<0.80) olarak bulunmuştur. Analizde, muhasebe dersine karşı ‘gereklilik ve genel tutumun’ kadın öğrencilerde daha yüksek olduğu; muhasebe dersine karşı ilginin (0.003<0.05), kaygının (0.002<0.05), gerekliliğin (0.001<0.05) ve genel tutumun (0.038<0.05) işletme bölümü öğrencileri lehine olduğu; ilgi (0.001<0.05) ve gereklilik (0.008<0.05) değişkenlerinin 3. sınıf öğrencilerin lehine anlamlı farklılık gösterdiği bulgusuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte bu değişkenlerin, öğrencilerin notlarına göre anlamlı farklılık göstermediği de (ilgi: 0.542>0.05; kaygı: 0.541>0.05; gereklilik: 0.704>0.05 ve genel tutum: 0.690>0.05) görülmüştür.
Alternatif Dilde Özet: Accounting course is one of the most important and most challenging courses of students in the economics and administrative sciences faculties of universities. This concern changes the attitudes of students towards the course and increases the negative attitudes towards the course. This research aims to evaluate students’ attitudes towards accounting course within the framework of interest, anxiety and necessity. The sample of this study included 300 students studying at Hasan Kalyoncu University Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences (FASS) in the academic year of 2017-2018. A questionnaire was applied to the selected students and 168 questionnaires were taken into consideration. Exploratory Factor Analysis (CFA) was applied to the scale and the results were evaluated with Confirmatory Factor Analysis (CFA). In KFA, the scale consisting of 15 items (eight items), anxiety (four items) and requirement (three items) was collected under three factors and 61.816% of the total variance was explained. It was found to be sufficient for analysis. In the CFA, there was a high (-0.76) inverse relationship between interest and anxiety; high in the same direction between interest and requirement (0.94); a negative (-0.70) correlation was obtained between anxiety and necessity. The reliability of the scale was found to be highly reliable (0.80≤α<1.00), and it was found to be quite reliable (0.60≤α<0.80) in the dimension of anxiety and necessity. In the analysis, the necessity and general attitude towards accounting course were higher in female students; the interest in the accounting course (0.003<0.05), the anxiety (0.002<0.05), the necessity (0.001<0.05) and the general attitude (0.038<0.05) in favor of the students of the business department; (0.001<0.05) and necessity (0.008<0.05) variables were found to be significantly different in favor of 3rd grade students. However, these variables did not show a significant difference according to the grades of the students (interest: 0.542>0.05; anxiety: 0.541>0.05; requirement: 0.704>0.05 and general attitude: 0.690>0.05).

PDF Formatında İndir

Download PDF