image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2016/6
Sayı: 3
Makale Başlık: Türkçe Eğitimi Alanında Yüksek Lisans Tezi Tamamlayanların Akademik Yazma ve Tez Oluşturma Sürecine İlişkin Görüşleri
Makale Alternatif Dilde Başlık: Opinions of Students Completing Master Thesis in Turkish Education Field about Academic Writing and Thesis Formation Process
Makale Eklenme Tarihi: 20.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu çalışmanın genel amacı, Türkçe eğitimi alanında yüksek lisans tezi tamamlayanların akademik yazma ve tez oluşturma sürecine ilişkin görüşlerini değerlendirmektir. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji deseninde tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde 2015 yılında Türkçe eğitimi alanında yüksek lisans tezi tamamlayan 9 kişiden oluşmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu kullanılmıştır. Formun kapsam ve yapı geçerliliğini sağlamak amacıyla belirtke tablosu hazırlanmış ve uzman görüşüne başvurulmuştur. Verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların, tezin temel bölümlerini yazmada çeşitli zorluklar yaşadığı belirlenmiştir. Ayrıca, katılımcıların yabancı dilde yazılmış çalışmalardan yeterince yararlanamadığı tespit edilmiştir. Katılımcılar; aldıkları yüksek lisans eğitiminden sonra akademik yazma ve tez oluşturma sürecine dair kendini daha yeterli bulduğunu belirtmekle birlikte, akademik yazma dersinin programda yer alması gerektiği yönünde görüş bildirmiştir.
Alternatif Dilde Özet: The overall aim of this research is to evaluate opinions of students completing master thesis in the field of Turkish education about academic writing and process of forming thesis. The study has been devised using phenomenological design within the qualitative research methods. The study group of research is consisted of 9 participants completed master thesis in the field of Turkish education at Mustafa Kemal University Instıtute of Social Sciences in 2015. In this study, semi-structured interview form developed by the researcher was used to collect data. In order to ensure the reliability of the scope and structure, table of specification was constituted and expert views were consulted. For analyzing data descriptive analysis method was used. According to results of the research, it was obtained that participants experience various diffuculties in writing the basic sections of the thesis. In addition, it was seen that participants can not benefit enough from the studies written in foreign language. Participants reported that they find themselves more enough about academic writing and process of forming thesis after postgraduate education, but also they stated that academic writing courses should take part in program.

PDF Formatında İndir

Download PDF