image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2018/8
Sayı: 1
Makale Başlık: Üniversite Öğrencilerinin Engelli Bireylere Yönelik Tutumları ve Sosyal Beğenirlik Düzeyleri
Makale Alternatif Dilde Başlık: Attitudes toward the Disabled and Social Desirability among University Students
Makale Eklenme Tarihi: 22.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinde engelli bireylere yönelik tutumlar ile sosyal beğenirlik arasındaki ilişkiyi ele almak ve engelli bireylere yönelik tutumları sosyodemografik değişkenler açısından incelemektir. İzmir’in çeşitli üniversitelerinde öğrenim gören 190 öğrenci araştırmacılar tarafından hazırlanan sosyodemografik bilgi formunu, Engellilere Yönelik Tutum Ölçeğini ve Sosyal Beğenirlik Ölçeğini doldurmuştur. Yapılan istatistiksel analizler sonucunda sosyal beğenirlik puanının Engellilere Yönelik Tutum Ölçeği alt boyutlarından “duyarlılık” ile ilişkili olduğu bulunmuştur. Engellilere Yönelik Tutumlar Ölçeği toplam puan ortalamalarına bakıldığında, kadınların erkeklere göre engellilere yönelik daha olumlu tutumlara sahip olduğu görülmüştür. Bir diğer bulgu, vakıf üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin sosyal beğenirlik düzeylerinin, devlet üniversitesi öğrencilerine göre daha yüksek olduğu yönündedir. Son olarak, devlet üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin Engellilere Yönelik Tutum Ölçeği “kaynak dağıtımı” alt ölçek puanlarının vakıf üniversitesinde öğrenim gören öğrencilere göre anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu bulunmuştur. Bir diğer deyişle devlet üniversitesi öğrencileri, engellilere ayrılan kaynaklar hakkında vakıf üniversitesi öğrencilerine göre daha olumlu tutumlara sahiptirler. Çalışmada elde edilen bulgular ilgili literatür ve sosyal engellilik modeli ışığında tartışılmıştır.
Alternatif Dilde Özet: The aim of this study was to investigate the association between attitudes toward the disabled and social desirability among university students as well as examining attitudes toward the disabled based on sociodemographic characteristics. A total of 190 students who were studying at various universities in Izmir completed the sociodemographic information form prepared by the researchers, the Attitudes Toward the Disabled Scale, and the Social Desirability Scale. According to statistical analyses, the social desirability score correlated only with the “compassion” subscale of the Attitudes Toward the Disabled Scale. Total scores indicated that females had more positive attitudes toward the disabled compared to males. Participants who were studying at foundation universities had higher social desirability scores compared to those studying at public universities. Finally, state university students scored higher on the “resource distribution” subscale of the attitudes toward the disabled scale compared to foundation university students, meaning that state university students had attitudes that were more positive toward resource allocation for the disabled.

PDF Formatında İndir

Download PDF