image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2014/4
Sayı: 2
Makale Başlık: Vocational Education and Zakat: The Case Study of Punjab Vocational Training Council
Makale Alternatif Dilde Başlık: Mesleki Eğitim ve Zekat: Pencap Mesleki Eğitim Kurulu Örnek Çalışması
Makale Eklenme Tarihi: 17.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: The aim of this research is to explore the prospect of teaching Entrepreneurship Education to those who acquire vocational skills at Punjab Vocational Training Council (PVTC). It is also to explore whether PVTC has promoted entrepreneurship through its vocational training institutes located all over Punjab. This study also deals with the concept of utilization of ‘Zakat' for the purpose of vocational education as a mode for possible replication. The research objective has been to follow the progress of this institution. It has also been to record the successes of this model of a public-private ownership, a model of utilizing the ‘Zakat' to fund education projects, a value based organization, a learning organization and a highly innovative institution. The other objective is to explore the evidence of entrepreneurship education and its effectiveness in PVTC. Literature has been reviewed on vocational training and entrepreneurship education. It also reviews experience and evidence of such practice prevailing in other environment. Combined with this is the review and conceptualization of a model based on ‘zakat'. Research Methodology used is basically qualitative; data has been collected through semi structured intensive interviews and from focus groups of stakeholders. The strategies adopted to collect data in this study are “survey”, “case study” and “grounded theory.” The data collected from semi structured interviews were concluded by thematic analysis, analyzing technique of writing reports from data. NVivo software was utilized for triangulation to reduce the data bias and increase validity by comparing primary and secondary data. The findings of this research have been that the pedagogical skills offered by PVTC's are not effective for entrepreneurial potential development. Work is required for entrepreneurial curriculum development and training of PVTCs' instructors, students and practitioners. The research also reveals that Zakat Education Model can be further refined for the benefit of the education programs. The paper concludes that despite the efforts by PVTC to launch micro entrepreneurship ventures, it is a very weak effort. It needs to work on an effective pedagogy for training entrepreneurship and to upgrade its curriculum to strengthen both vocational skill program and entrepreneurship education.
Alternatif Dilde Özet: Bu araştırmanın amacı, Pencap Mesleki Eğitim Konseyi'nde (PMEK) mesleki beceri kazananlara Girişimcilik Eğitimi verme imkânını araştırmaktır. Diğer bir amaç ise, PMEK'in Pencap'ın tamamında bulunan mesleki eğitim enstitüleri aracılığıyla girişimciliği teşvik edip etmediğini araştırmaktır. Bu çalışma, aynı zamanda tekrarlanabilir bir yöntem olarak mesleki eğitim amacıyla Zekat' ın kullanılması konusu ile de ilgilenmektedir. Araştırmanın hedefi, bu kurumun gelişimini takip etmektir. Ayrıca, -eğitim projelerini, değer temelli bir organizasyonu, bir öğrenen örgütü ve son derece yenilikçi bir kurumu finanse etmek için ‘Zekat'ı kullanan- kamu ve özel sektör mülkiyetindeki bu modelin başarısını belgelemek de hedeflenmiştir. Diğer bir hedef de, girişimcilik eğitiminin PMEK'teki yansımalarını ve etkinliğini araştırmaktır. Mesleki eğitim ve girişimcilik eğitimi ile ilişkili literatür gözden geçirilmiştir. Ayrıca, başka çevrelerde geçerli deneyim ve benzer uygulama örnekleri incelenmiştir. Zekat'a dayalı bir modelin yorumu ve kavramsallaştırması bununla birleştirilmiştir. Kullanılan araştırma yöntemi temelde niteldir; veriler yarı yapılandırılmış yoğun görüşmeler yoluyla ve paydaş odak gruplarından elde edilmiştir. Bu çalışmada veri toplamak için kullanılan stratejiler, “anket”, “olgu çalışması” ve “gömülü teori”dir. Yarı yapılandırılmış görüşmelerden elde edilen veriler, tematik analiz (verilerden rapor yazma analizi tekniği) ile sonuçlandırılmıştır. Veri yanlılığını azaltmak, birincil ve ikincil verileri karşılaştırarak geçerliliği artırmak ve ‘üçgenlemeyi' sağlamak amacıyla NVivo yazılımı kullanılmıştır. Bu araştırmanın bulgusu, PMEK'in sunduğu pedagojik becerilerin girişimci potansiyelinin geliştirilmesi için etkili olmadığıdır. Girişimcilik müfredatının geliştirilmesi ve PMEK eğitmenlerinin, öğrencilerin ve uygulamacıların eğitimi için çalışılması gereklidir. Araştırma, ayrıca Zekat Eğitim Modeli'nin eğitim programlarının yararına daha da geliştirilebileceğini ortaya koymaktadır. Çalışma, PMEK'in mikrogirişimcilik girişimlerini başlatma çabalarına rağmen, bunun çok zayıf olduğu sonucuna varmıştır. Girişimcilik eğitimi vermek için etkili bir pedagojik yaklaşım üzerinde çalışılması ve hem mesleki beceri programının, hem de girişimcilik eğitiminin güçlendirilmesi için müfredatın geliştirilmesi gerekmektedir.

PDF Formatında İndir

Download PDF