image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2019/9
Sayı: 1
Makale Başlık: Türkiye ve İngiltere Doktora Programlarının Karşılaştırılması
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Comparison of Turkey and England Doctoral Programs
Makale Eklenme Tarihi: 23.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı, İngiltere’de eğitim bilimleri alanında yürütülen doktora programlarının genel özelliklerini saptamak, Türkiye ile karşılaştırmak ve Türkiye’deki doktora programları için bazı öneriler sunmaktır. Araştırmada karşılaştırmalı eğitim yöntemi kullanılmış ve veriler İngiltere’de doktora öğrenimi gören beş Türk öğrenci ile görüşülüp University College London, University of Oxford ve University of Cambridge’in web siteleri incelenerek toplanmıştır. Veri toplama aşamasında görüşme ve doküman inceleme tekniklerinden faydalanılmıştır. Doktora öğrenimi gören katılımcılar için araştırmacı tarafından oluşturulan 10 soruluk yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. University College London, University of Oxford ve University of Cambridge’in, web siteleri doküman analizi bağlamında incelenmiştir. Verilerin analizinde betimsel analiz ile içerik analizinden faydalanılmıştır. Sonuç olarak, İngiltere ve Türkiye doktora programları arasında öğrenci kabulü, dersler, öğrenme-öğretme süreci ve tez danışmanlarının yaklaşımı açısından önemli farklar bulunmuştur.
Alternatif Dilde Özet: The purpose of this study is to determine the general characteristics of the doctoral programs conducted in the field of educational science in England, to compare with Turkey and to offer some suggestions for doctoral programs in Turkey. In this study, the comparative education method was used, and the data was collected by interviewing five Turkish doctoral students studying in England and examining websites of University College London, University of Oxford and the University of Cambridge. In the data collection process, interview and document review techniques were utilized. A semi-structured interview form consisting of 10 questions was developed by the researcher and implemented to doctoral students. The websites were analyzed in the context of document analysis. Descriptive analysis and content analysis were used when analyzing data. As a result, significant differences were found between England and Turkey doctoral programs in terms of the student admission process, courses, teaching-learning process, and the approach of thesis advisors.

PDF Formatında İndir

Download PDF