image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2012/2
Sayı: 3
Makale Başlık: Lise Öğretmenleri Kişilik Özelliklerinin Öğretmen Yeterliliklerine Etkisi
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Influence of Personality Traits of High School Teachers on Their Teacher Qualifications
Makale Eklenme Tarihi: 16.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu araştırmada liselerde görev yapan öğretmenlerin kişilik özelliklerinin öğretmen yeterlikleri üzerindeki etkileri incelenmiştir. Tarama modeline uygun olarak düzenlenen araştırma 2010-2011 öğretim yılı bahar dönemi ile sınırlıdır. Araştırmanın örneklemini 428 lise öğretmeni oluşturmaktadır. Veri toplama araçları olarak ‘Sıfatlara Dayalı Kişilik Testi' ile ‘Öğretmen Yeterlilik Algısı Ölçeği' kullanılmıştır. Verilerin analizi için yapısal eşitlik modellemesi yöntemi kullanılarak yol analizi (“path analysis”) yapılmıştır. Analiz sonucunda deneyime açıklık kişilik boyutunun öğretmen yeterliğini yordayan en güçlü yordayıcı, öğretmen yeterliliklerinden ise kendini geliştirmenin de en fazla etkilenen boyut olduğu görülmüştür.
Alternatif Dilde Özet: The effects of the personality traits on the teacher qualifications of the teachers working of the high schools were analysed in this study. Th is study was a local survey research at 2010-2011 of the summer semester. Th e sample of the study consisted of 428 teachers. Personality test based on adjectives, and perceptions of compedence scale were used as data collection tools. “Path analysis” method was done for data analysis by structural equation modelling procedure. Analysis revealed that the openness for the experience, one of the personality traits, was found to be the most infl uential predictor of the teacher qualifications, also self-development, one of the teacher qualifications, was found to be most infl uenced dimension from the personality traits.

PDF Formatında İndir

Download PDF