image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2018/8
Sayı: 1
Makale Başlık: Akademik Teşvik Ödeneğinin Bilimsel Faaliyetlere Etkisi Hakkındaki Akademisyen Görüşleri
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Opinions of Academicians about the Impact of Academic Incentive Payment on the Scientific Activities
Makale Eklenme Tarihi: 22.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Akademik teşvik ödeneğinin akademisyenlerin bilimsel faaliyetlerine ivme kazandırdığı bir gerçektir. Ancak akademik teşvik ödeneği ile birlikte bilimsel faaliyetlerin nasıl etkilendiği hakkında akademisyenlerin görüşlerinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın temel amacı Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde görev yapmakta olan akademisyenlerin, akademik teşvik ödeneğinin yapmış oldukları akademik faaliyetlere olan etkisi hakkında görüşlerini belirlemektir. Araştırma, Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde 2016-2017 akademik yılı güz döneminin sonunda gerçekleştirilmiş olup, araştırmaya Eğitim Fakültesi’nde görev yapmakta olan 34 akademisyen katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak dokuz açık uçlu sorudan oluşan bir tarama formu kullanılmıştır. Akademik teşvik ödeneğinin bilimsel faaliyetlere olan olumlu katkıları yayın sayısının nicelik olarak artması, dolayısıyla atıf sayısının artması, yıllardır bilimsel faaliyette bulunmayan akademisyenlerin bile en az birkaç tebliğ yayınlamaları, proje katılımlarının artması şeklinde görüş bildirdikleri belirlenmiştir. Akademisyenlerin uygulama hakkındaki olumsuz görüşleri ise; çalışma arkadaşlarının dergilerin yayınlanma sürecinin uzun olmasından dolayı, daha kısa sürede dönüş sağlayan paralı dergileri tercih etmeleri, birbirlerine karşılıklı atıf yapan akademisyenlerin varlığı ve kontrolsüzce artan uluslar arası sempozyum/kongrelere birden fazla bildiri ile katılım yapılması şeklinde belirtilebilir. Bu olumsuz durumların ortadan kaldırılması için yönergelerin her alan için daha açık ifade edilmesine ve bazı kriterlerin değiştirilmesine/geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.
Alternatif Dilde Özet: It is a fact that academic incentive payment gives academicians an impetus for scientific activities. However, with the academic incentive payment, the views of academicians need to be determined on how scientific activities are affected. The main purpose of this study is to determine the opinions of the academicians working at the Giresun University Faculty of Education about the impact of the academic incentive payment on the academic activities they have done. The research was carried out at Giresun University Faculty of Education at the end of the fall semester of 2016-2017 and 34 academicians working in the Faculty of Education participated in the research. A questionnaire consisting of nine open ended questions was used as data collection tool in the research. The academicians stated the positive contributions of academic incentive payment to scientific activities as the increase in the number of publications, and therefore the increase in the number of citations, the increase in the number of proceedings at least a few by some academicians who have not been engaged in scientific activities for years, and an increase in project participation. The long publication period of the journals, thus, the preference of the paid journals that return in a shorter period of time, the existence of academicians citing each other, and the attendance of the international symposiums/congresses which are increasing uncontrollably in last years with more than one proceeding can be indicated as the reasons of negative views of the academicians about the practice. In order to eliminate these negative situations, it is necessary to make the guidelines clearer for every field and to modify/improve some of the criteria.

PDF Formatında İndir

Download PDF