image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2016/6
Sayı: 2
Makale Başlık: Students' Views About Pedagogical Competence of Lecturers
Makale Alternatif Dilde Başlık: Öğrenci Görüşlerine Göre Öğretim Elemanlarının Pedagojik Yeterlikleri
Makale Eklenme Tarihi: 20.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: The purpose of this study is to examine the students' views about faculty members' pedagogical proficiencies and to determine if these views differ in terms of selected variables. The sample of the study is composed of 792 third and fourth year university students and the population of the study involves students at Faculties of Education, Engineering, Theology, and Economics and Administrative Sciences of a university located in Turkey's Black Sea Region. The research data were collected by Pedagogical Competences Scale. Results revealed that students think most of the lecturers are sufficient in Democratic Attitude; however, few of them found to be sufficient in Course Process, and Measurement and Evaluation. While there were differences in Democratic Attitude and Measurement Assessment and Evaluation between male and female students, in other proficiencies no significant differences were observed in terms of students' gender. The views of the students differed in all four factors in terms of faculties and grades. However, their views in none of the four dimensions differed significantly according to the attendance variable.
Alternatif Dilde Özet: Bu araştırmanın amacı öğretim elemanlarının pedagojik yeterliklerine ilişkin öğrenci görüşlerini incelemek ve bu görüşlerin bazı değişkenler açısından farklılaşma gösterme durumlarını belirlemektir. Araştırmanın evrenini, Karadeniz Bölgesi'nde yer alan bir üniversitenin eğitim fakültesi, mühendislik fakültesi, ilahiyat fakültesi, iktisadi ve idari bilimler fakültesi öğrencileri, örneklemini ise bu fakültelerin birinci öğretim programlarının üçüncü ve dördüncü sınıflarında öğrenim gören 792 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veriler 'Pedagojik Yeterlik Ölçeği' ile toplanmıştır. Elde edilen bulgulara göre; “Demokratik Tutum Yeterlikleri” ile “Ders Girişine İlişkin Yeterlikler” boyutlarında öğretim elemanlarının çoğu yeterli bulunmasına rağmen “Ders Sürecine İlişkin Yeterlikler” ile “Ölçme Değerlendirme Yeterlikleri” boyutlarında öğretim elemanlarının azı yeterli bulunmuştur. Öğrencilerin cinsiyetlerine göre; “Demokratik Tutum Yeterlikleri” ve “Ölçme-Değerlendirme Yeterlikleri” boyutlarında anlamlı fark olduğu bulunurken; “Ders Girişine İlişkin Yeterlikler” ve “Ders Sürecine İlişkin Yeterlikler” için anlamlı fark olmadığı bulunmuştur. Fakülte türü ve sınıf seviyesi değişkenine göre öğrenci görüşleri dört faktörde de farklılık göstermekte iken, derse devam durum değişkenine göre öğrenci görüşleri dört boyutta da farklılık göstermemektedir.

PDF Formatında İndir

Download PDF