image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2017/7
Sayı: 3
Makale Başlık: Sınıf Öğretmenliği Lisans Programının Öğretim Üyeleri ve Öğretmen Adaylarının Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: An Evaluation of Primary School Teacher Education Program According to the Views of Teacher Educators and Prospective Teachers
Makale Eklenme Tarihi: 22.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Araştırmada, Sınıf Öğretmenliği lisans programının, öğretim üyeleri ve öğretmen adaylarının görüşlerine göre çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini Sınıf Öğretmenliği lisans programında ders veren üç öğretim üyesi ile aynı programın son sınıflarına devam eden 10 öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırmada veriler, öğretim üyelerinden yarı yapılandırılmış görüşmeler, öğretmen adaylarından ise odak grup görüşmesi aracılığıyla toplanmıştır. Veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırmada Sınıf Öğretmenliği lisans programındaki içerik kategorilerinin ağırlığına, içerik kategorilerinde yer alan derslere, derslerin dönemlere göre dağılımına, programın teori ve uygulama dengesine ilişkin görüşler üzerinde durulmuştur. Öğretim üyeleri ve öğretmen adayları genel olarak alan derslerinin ağırlığının azaltılmasının; meslek bilgisi, genel kültür ve seçmeli derslerin ağırlığının ise artırılmasının gerektiği üzerinde durmuşlardır. Dersler ile ilgili olarak bazı derslerin programdan çıkarılması, bazı derslerin birleştirilmesi, bazı derslerin içerik kategorilerinin değiştirilmesi, programa yeni zorunlu ve seçmeli dersler eklenmesi gibi konulara değinmişlerdir. Derslerin dönemlere göre dağılımı konusunda ise bir grup alan derslerinin ilk dönemlerde olmasını savunurken, diğer bir grup son sınıflarda olması gerektiğini belirtmişlerdir. Öğretim üyeleri ve öğretmen adayları, bir sınıf öğretmeninin teorik bilginin yanında uygulamaya da ihtiyacı olduğunu belirtmişlerdir.
Alternatif Dilde Özet: The purpose of this research was to evaluate Primary School Teacher Education Program in terms of various variables according to the views of teacher educators and prospective teachers. The study group consisted of three teacher educators who lectured in PSTEP and 10 prospective teachers who were seniors in that program. Data were collected through semi-structured interviews conducted with teacher educators and focus group interviews made with prospective teachers. Data were analyzed through content analysis technique. The study focused on teacher educators’ and prospective teachers’ views about the load of content categories in Primary School Teacher Education Program, the courses in content categories, the distribution of the courses by semester and the theory-practice balance in the program. Teacher educators and prospective teachers emphasized that the load of the major area courses should be decreased while the load of the teaching methodology courses, general culture and elective courses should be increased. They also stated that some courses should be removed from the program and some of the courses should be combined. Additionally, they indicated that the content categories of some courses should be changed and new must and elective courses should be added to the program. With regard to the distribution of courses by the semester, some prospective teachers argued that the major area courses should be positioned in the first semester. Some other teachers, on the other hand, suggested that they should be offered in the final years of the program. Teacher educators and prospective teachers also reported that a primary school teacher should have “practical” as well as “theoretical” knowledge.

PDF Formatında İndir

Download PDF