image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2017/7
Sayı: 2
Makale Başlık: Öğretim Üyelerinin Görüşlerine Göre Türkiye’de Yeni Kurulan Üniversitelerin Sorunları: Nitel Bir Araştırma
Makale Alternatif Dilde Başlık: Problems of Recently-Founded Universities in Turkey According to the Views of Faculty Members: A Qualitative Study
Makale Eklenme Tarihi: 21.1.2020
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Türkiye’de son dönemde farklı gerekçelerle önemli sayıda yeni üniversitenin kurulduğu görülmektedir. Ancak bu üniversiteler hem kendi içyapı ve dinamiklerinden, hem de kuruldukları bölgenin sosyal, kültürel ve ekonomik koşullarından kaynaklanan bir dizi sorunla karşılaşmaktadır. Bu bağlamda, mevcut araştırmanın amacı Türkiye’de 2006 yılından sonra kurulan üniversitelerin karşılaştıkları sorunların incelenmesidir. Nitel araştırma yöntemi ve ‘durum çalışması’ modelinde tasarlanan bu araştırma, Karabük Üniversitesi’nde her biri farklı bir birimde (fakülte ve yüksekokul) görev yapan toplam yedi öğretim üyesi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri, araştırmacılar tarafından ilgili kavramsal çerçeveye ve uzman görüşlerine dayalı olarak geliştirilen yarı yapılandırılmış bir görüşme formuyla toplanmıştır. Veri, içerik ve betimsel analiz yöntemi kullanılarak incelenmiştir.Araştırma sonuçları, katılımcıların yeni kurulan üniversitelerin sorunlarını “eğitim kalitesi”, “fiziki imkânlar”, “sosyo-kültürel ve akademik faaliyetler”, “iş yükü” ve “maddi olanaklar” olmak üzere beş boyut altında değerlendirdiklerini göstermektedir.
Alternatif Dilde Özet: A considerable number of new universities have recently been founded in Turkey due to various reasons. However, these universities have faced a number of problems arising from both their internal structure and dynamics and also social, cultural, and economic conditions of the area in which they have been founded. In this regard, the present study aimed at examining the problems the universities founded in Turkey since 2006 have been facing. This qualitative ‘case study’ was conducted with seven faculty members from different units of Karabuk University including faculty and vocational school. Data of the study were gathered via a semi-structured interview protocol that the researchers developed based on the related conceptual framework and expert opinions. Data were analyzed through both content and descriptive analysis. Results of the study revealed that participants of the current study categorized the problems of newly-founded universities under five dimensions of “the quality of education”, “physical facilities”, “social-cultural and academic activities”, “workload”, and “financial possibilities.”

PDF Formatında İndir

Download PDF