image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2019/9
Sayı: 3
Makale Başlık: Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Sermaye Düzeyleri Demografik Faktörlere Göre Değişiyor mu?
Makale Alternatif Dilde Başlık: Does Social Capital Level of University Students Vary Based on Demographic Factors?
Makale Eklenme Tarihi: 23.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin sosyal sermaye düzeylerinin demografik faktörlere göre değişip değişmediğini tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda, öğrencilerin sosyal sermaye düzeyleri ile demografik faktörler arasındaki ilişki analiz edilmiştir. Araştırmanın evrenini, 2017-2018 akademik dönemi Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji ve İnşaat Mühendisliği (1., 2., 3. ve 4. sınıf) bölümlerinde öğrenim gören 400 lisans öğrencisi oluşturmaktadır. Bu bölümlerde tesadüfi örneklem yöntemi ile seçilen lisans öğrencilerine anket uygulanmış ve 388 anket formu değerlendirmeye alınmıştır. Güvenilirlik analizinde ölçeğin (0.60≤α<0.80) oldukça güvenilir olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Araştırmanın sonucunda psikoloji bölümü öğrencilerinin inşaat bölümü öğrencilerinden kadın öğrencilerin, erkek öğrencilerden daha fazla (2.80>2.71) komşuluk ilişkilerine önem verdiği, derslerde başarılı olmanın sosyal sermaye düzeyini artırdığı, geliri düşük olan öğrencilerin geliri yüksek olanlardan daha fazla komşuluk ilişkilerine önem verdiği ve aylık hane geliri 7501-10500 TL arası olan öğrencilerin, 10501 TL üzerinde hane gelirine sahip olan öğrencilerden daha fazla sosyal sermayeye sahip olduğu görülmüştür. Ayrıca, üniversite öğrencilerinin sosyal sermaye düzeylerinin anne-babanın eğitim seviyesine bağlı olmadığı bulgusuna da ulaşılmıştır.
Alternatif Dilde Özet: Main purpose of this study is to determine whether or not social capital level of university students vary based on demographic factors. In line with this purpose, the relationship between social capital level of university students and demographic factors is analyzed. Population of the study consists of 400 university students who study at Psychology and Civil Engineering programmes (the 1st,2nd, 3rd and 4th years) at Hasan Kalyoncu University in 2017-2018 academic year. The university students who were chosen by using random sampling were given questionnaires and 388 of them were evaluated. It is found in reliability analysis that the scale is highly reliable (0.60≤α<0.80). As a result of the study, it is observed that the female students and the students from psychology programme attach more importance to neighbor relations than the male students and students from civil engineering programme (2.80>2.71); being successful at lessons increases the level of social capital; the students with low income background attach more importance to neighbor relations than the ones with high income background and the students whose monthly household income is between TL 7.501-10.500 have more social capital than the students whose monthly household income is higher than TL 10.501. In addition, it is also found that students’ levels of social capital do not correlate with parent’s education level.

PDF Formatında İndir

Download PDF