image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2018/8
Sayı: 2
Makale Başlık: Türkiye’de Mesleki Müzik Eğitiminin Yeni Açılan Üniversiteler, Fakülteler ve Bölümler Bağlamında İncelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: An Analysis of Professional Music Education in the Context of Newly Opened Universities, Faculties and Departments of Music in Turkey
Makale Eklenme Tarihi: 23.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu çalışmada, Türkiye’de sayısal anlamda hızlı bir artış gösteren mesleki müzik eğitimi lisans programları yeni açılan üniversiteler, fakülteler, konservatuvarlar ve bölümler bağlamında incelenmiştir. Araştırmada mesleki müzik eğitimi lisans programlarındaki artış, hem yeni açılan üniversiteler hem de mevcut ve daha eski üniversitelere kurulan yeni fakülteler, konservatuvarlar ve bölümler ile birlikte ele alınmıştır. Araştırmanın bir diğer amacı da, Türkiye’de mesleki müzik eğitimi veren lisans programlarını program çıktısı ve istihdam olanakları bakımından değerlendirmektir. Bu amaçla Türkiye’de mesleki müzik eğitimi veren lisans programları türleri açısından sınıflandırılarak, program çıktıları bakımından istihdam alanlarına yönelik sayısal verilerle birlikte incelenmiştir. Çalışmanın evrenini Türkiye’de lisans düzeyinde mesleki müzik eğitimi veren Yükseköğretim Kurulu’na bağlı kurumlar oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem seçimine gidilmeyerek çalışılabilir evrenin tamamına ulaşılması hedeflenmiştir. Çalışmada Türkiye’de mesleki müzik eğitim veren 114 mesleki müzik programı/türü saptanmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi, verilerin sunumunda ise betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada irdelenen ana problem çerçevesinde, Türkiye’de yeni üniversite ve program açma anomalisi olarak tanımlanan olgunun, mesleki müzik eğitimi veren yükseköğretim kurumlarına da yansıdığı gözlenmiştir. Ayrıca çalışmada, yeni açılan üniversitelere bağlı olarak artan mesleki müzik eğitimi programlarının kendi aralarında kuruluş biçimleri, program içerikleri, program çıktıları ve eğitim-istihdam ilişkileri bakımından tutarsız bir görünüm sergiledikleri saptanmıştır.
Alternatif Dilde Özet: In this study, professional music education undergraduate programs which are showing a rapid increase in the numerical sense in Turkey have been examined in the context of the faculties, newly established universities, music departments and conservatory. In the research, the increase in professional music education undergraduate programs was handled both with newly opened universities and with new faculties, conservatories and musical departments established in existing and older universities. Another aim of the study is to evaluate professional music education undergraduate programs in terms of program output and employment opportunities in Turkey. For this purpose, professional music education bachelor programs are classified according to the program types together with quantitative data for the area in terms of employment outcomes. The universe of the study consists of subsidiary institutions under Turkish Higher Education Council that offer professional music education at the bachelor degree level. In the research, it was aimed to reach the whole of the universe by not conducting sample selection. Working in professional music education in Turkey 114 professional music undergraduate program/type is determined. Qualitative research method was used in the study and descriptive analysis is used in the presentation of the data. Within the framework of the main problem investigated in the study, the phenomenon that is defined as the anomaly of opening a new university and, correspondingly, opening a new program, is seen to be reflected on the higher education that offer professional music education. Furthermore, it is found in the study that professional music education programs that increase due to newly opened universities, display an inconsistent outlook among themselves regarding structures, contents of the programs, output of the programs, and education-employment relationships.

PDF Formatında İndir

Download PDF