image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2019/9
Sayı: 1
Makale Başlık: Üniversite Öğrencilerinde Beyin Baskın Yarım Küresinin Girişimcilik ve Atılganlık Üzerine Etkisinin Belirlenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Determination of the Effect of the Dominant Hemisphere of the Brain in University Students on Entrepreneurship and Assertiveness
Makale Eklenme Tarihi: 23.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Çalışma üniversite öğrencilerinde beyin baskın yarım küresinin, girişimcilik ve atılganlık üzerine etkisinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın evrenini 2014-2015 eğitim öğretim yılında Bülent Ecevit Üniversitesi’nde öğrenim gören tüm üniversite öğrencileri, örneklemini ise bu öğrenciler arasından çalışmaya katılmayı kabul eden 1167 öğrenci oluşturmuştur. Veriler toplanırken sosyodemografik özellikler için “Genel Bilgi Formu”, “Beyin Baskınlık Aracı”, “Rathus Atılganlık Ölçeği” ve “Girişimcilik Ölçeği” kullanılmıştır. Öğrencilerin beyin baskın yarım küresi ve girişimcilik puanlarının cinsiyete göre (p<0.05); beyin baskın yarım küresi puanının sınıfa, annenin sağ olma durumuna göre anlamlı fark gösterdiği (p<0.05) saptanmıştır. Babanın sağ olma durumu ve anne ve baba ilişkisinin ise beyin baskın yarım küresi, girişimcilik ve atılganlık puanları arasında anlamlı bir ilişki olduğu (p<0,05) belirlenmiştir. Öğrencilerin beyin baskın yarım küresi, girişimcilik ve atılganlık puanlarının aylık gelire ve öğrenim gördüğü bölüme göre anlamlı fark gösterdiği (p<0.05) saptanmıştır. Öğrencilerin girişimcilik ve atılganlık puanının babanın çalışma durumundan etkilendiği (p<0.05); babanın öğrenim düzeyinin öğrencilerin girişimcilik puanını etkilediği (p<0.05) saptanmıştır. Öğrencilerin girişimcilik ve atılganlık puanlarının öğrencilerin kardeş sayısına göre anlamlı farklılık gösterdiği (p<0.05) saptanmıştır. Öğrencilerin beyin baskın yarım küresi puanı ile girişimcilik arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler olduğu (p<0.05); beyin baskın yarım küresi puanı arttıkça girişimcilik ve atılganlık puanının da arttığı saptanmıştır. Beyin baskın yarım küresi ve atılganlık puanı arasında anlamlı bir ilişki olmadığı (p>0.05) saptanmıştır. Öğrencilerde beyin baskın yarım küresi düzeyi girişimcilik yönünü etkilemektedir. Bu nedenle beyin baskın yarım küresini etkileyen faktörlerin saptanması ve olumlu faktörlerin geliştirilmesi önerilmiştir. Böylece öğrencilerin girişimcilik ve atılganlık yönünü geliştirmesi sağlanacaktır.
Alternatif Dilde Özet: This study was performed in order to determine the effect of cerebral dominance in university students on entrepreneurship and assertiveness. The universe of the study consisted of all of the university students studying at the Bulent Ecevit University in the 2014-2015 academic year while the sample consisted of 1167 students from among those who agreed to participate in the study. Data was collected using a “General Information Form” for sociodemographic characteristics, the “Cerebral Dominance Tool”, the “Rathus Assertiveness Scale” and the “Entrepreneurship Scale”. The cerebral dominance and entrepreneurship scores of the cases were found to show significant difference according to gender (p<0.05), and the cerebral dominance score was found to differ according to a year of study and whether the mother of the participant was alive (p<0.05). A significant relationship between the variables of paternal survival and the relationship between parents and cerebral dominance, entrepreneurship, and assertiveness scores was also found (p<0.05). A significant positive relationship between the cerebral dominance scores of the cases and entrepreneurship was found (p<0.05) with entrepreneurship and assertiveness scores increasing alongside cerebral dominance scores. The level of cerebral dominance affects entrepreneurship in students. For this reason, it has been suggested that the factors affecting cerebral dominance should be determined and that the positive factors should be improved. Thus, the entrepreneurship and assertiveness aspects of the students can be improved.

PDF Formatında İndir

Download PDF