image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2019/9
Sayı: 3
Makale Başlık: Yüksek Lisans Öğrencilerinin Lisansüstü Programları Giriş Sınavlarındaki Akademik Öz Yeterliklerine İlişkin Görüşleri: Kırklareli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Örneği
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Opinions of the Graduate Students on their Academic Self Efficacy in Entrance Exams to Graduate Programs: Case of Kırklareli University, Institute of Health Sciences
Makale Eklenme Tarihi: 23.1.2020
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Lisansüstü öğrencilerin akademik öz yeterlik inançlarını, lisansüstüne giriş için yapılan birtakım değerlendirmeler başka bir deyişle sınavlarla başlayan; bilimsel araştırma, veri toplama, çözümleme, akademik yazma, akademik çalışmalarda bulunma gibi farklı bileşenlerden oluşan uzun bir değişkenler zincirinin etkilediği söylenebilir. Bu çalışmada lisansüstünün ilk basamağı olan yüksek lisans öğrencileri için akademik öz yeterlik inançlarını etkileyen değişkenler sürecinin en başında gelen lisansüstüne giriş sınavları ele alınmıştır. Bu çalışmada lisansüstü öğrencilerin lisansüstü programlara giriş sınavı olan ALES, dil sınavları, bilim sınavı ve mülakat üzerine akademik öz yeterliklerine yönelik görüşleri incelenmiştir. Bu araştırma Kırklareli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde 2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz döneminde, dördü Çocuk Gelişimi, ikisi Hemşirelik ve üçü Halk Sağlığı Bölümü’nün yüksek lisans programlarında öğrenim gören, 23-30 yaş arası, sekiz kadın ve bir erkek toplam dokuz yüksek lisans öğrencisiyle yürütülmüştür. Çalışmada, bulgular durum çalışmasıyla nitel olarak sunulmuştur. Veri analizi için içerik analizi adımları kullanılmıştır. Veriler, kırk dakika içerisinde dört açık uçlu araştırma sorusu ile yazılı olarak toplanmıştır ve zihin haritaları ile sunulmuştur. Öğrencilerin ALES sınavında zaman yönetiminde, yabancı dil sınavlarında çeşitli soru türlerini yapabilmede, bilim sınavı ve mülakat konuları hakkında yeterli bilgiye sahip olmada akademik öz yeterlik inançlarının yetersiz olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Alternatif Dilde Özet: It can be said that a long chain of variables, such as scientific research, data collection, analysis, academic writing, and academic studies, which begins with exams for entrance to postgraduate programs, effects academic self-efficacy beliefs of postgraduate students. In this study, for the postgraduate students who are the first step of the master program, the entrance exams which are the most important variables that affect academic self-efficacy beliefs, are examined. In other words, the opinions about academic self-efficacy of postgraduate students on ALES, language exams, science exams and interviews, which are the entrance examinations for postgraduate programs are examined. This research is carried out in Kirklareli University Institute of Health Sciences in the 2016-2017 academic year in fall, four of which are in the Department of Child Development, two in Nursing and three master students in Public Health. Between the ages of 23-30, eight women and one male as a total of nine master students were employed. In the study, the findings were presented qualitatively by the case study. Content analysis steps were used for data analysis. The data were collected in four written open-ended research questions in forty minutes by writing and presented with mind maps. It was found that students have the belief that they have inadequate academic self-efficacy about time management in ALES exam, for various question types in foreign language exams, about the field in science and interview exams.

PDF Formatında İndir

Download PDF