image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2018/8
Sayı: 2
Makale Başlık: İngilizce Hazırlık Öğretim Programına İlişkin Öğrenci Görüşleri
Makale Alternatif Dilde Başlık: Opinions of Students on the Curriculum of English Preparatory Program
Makale Eklenme Tarihi: 23.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Üniversitelerimizde uygulanan yabancı dil hazırlık programlarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar son yıllarda önem kazanmıştır. Her üniversitede uygulanan program kendine has özellikler taşıdığından ayrı ayrı incelenmelidir. Bu nedenle bu çalışmada, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda 2017-18 eğitim öğretim yılında uygulanan İngilizce hazırlık öğretim programına ilişkin öğrenci görüşlerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla Cengizhan (2006) tarafından hazırlanan öğrencilerin İngilizce hazırlık öğretim programına ilişkin görüşlerini belirleme anketi kullanılmıştır. Anket programın hedefleri, öğrenme öğretme süreci ve değerlendirme boyutları faktörlerinden oluşmaktadır. Çalışmada tek zamanlı anket yöntemi kullanılmıştır. Veriler 249 hazırlık sınıfı öğrencisinden elde edilmiştir. Çalışma sonucunda yabancı diller hazırlık programına ilişkin öğrencilerin görüşlerinin olumlu yönde olduğu saptanmıştır. Fakat gelişmeye açık yön olarak, öğrenme hedeflerinin ihtiyaçlara daha iyi yanıt verecek şekilde düzenlenmesinin gerektiği ve öğrencilerin yabancı dilde iletişim kurmada kendilerine güven kazandıracak düzenlemelerin yapılmasının gerekliliği saptanmıştır. Ayrıca çalışmada cinsiyet değişkenine göre programın incelenen boyutlarından hiçbirinde anlamlı bir fark bulunmamıştır. İleride yapılacak çalışmalarda öğrencilerin olumlu görüşler belirtmelerinin nedenleri nitel çalışmalar ile incelenmelidir.
Alternatif Dilde Özet: Efforts to evaluate foreign language preparatory programs at Turkish universities have gained importance in recent years. Since the curriculum of each university carries its own characteristics, it should be examined separately. For this reason, this survey study is designed to determine the opinions of students about the curriculum of English preparatory program implemented at Zonguldak Bülent Ecevit University The School of Foreign Languages in the academic year of 2017-2018. The questionnaire prepared by Cengizhan (2006) aiming to determine the opinions of the students regarding the curriculum for the English preparatory program was used for this purpose. It consists of the following factors: the aims of the program, learning - teaching process and evaluation dimensions. The cross-sectional survey design was used in the study. Data were collected from 249 preparatory class students. Findings revealed that the opinions of the students related to the curriculum used in the foreign language preparation program were positive in general. However, the direction for development is that it is necessary to organize the learning objectives in a way that the student needs are met better. Also, regulations should be made for students to gain confidence in communicating in the foreign language. As another finding of the study, no significant difference was found in any factors examined in relation to gender. Qualitative studies should be conducted to look into the reasons why students expressed positive opinions in further studies.

PDF Formatında İndir

Download PDF