image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2018/8
Sayı: 2
Makale Başlık: Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenme ve İletişim Memnuniyet Düzeylerinin İncelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Investigation of Pre-Service Teachers’ Lifelong Learning and Communication Satisfaction Levels
Makale Eklenme Tarihi: 23.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu araştırmada öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme ve iletişim memnuniyet düzeyleri arasındaki ilişkinin ve cinsiyet ile sınıf düzeyi değişkenlerine göre bir farklılık olup olmadığının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören öğretmen adayları oluşturmaktadır. Çalışmaya 391 kadın ve 117 erkek olmak üzere 508 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme düzeylerini ölçmek amacıyla Wielkiewicz ve Meuwissen (2014) tarafından geliştirilen, Boztepe ve Demirtaş (2016) tarafından Türkçe’ye uyarlanan 13 maddelik Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeği kullanılmıştır. Katılımcıların iletişim memnuniyet düzeylerini ölçmek için Goodboy, Martin ve Bolkan (2009) tarafından geliştirilen ve Boztepe (2017) tarafından Türkçe’ye uyarlanan 24 maddelik Öğrenci İletişim Memnuniyet Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizi aşamasında normallik testlerine göre parametrik ve non-parametrik testler kullanılmıştır. Araştırmada, yaşam boyu öğrenme ile iletişim memnuniyet düzeyleri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Fakat bu ilişki zayıf bir ilişkidir. Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme ve iletişim memnuniyet düzeyleri cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermezken, sınıf düzeyine göre anlamlı farklılıklar bulunmuştur.
Alternatif Dilde Özet: The current research aims to investigate the relationship between lifelong learning and student communication satisfaction levels of preservice teachers and to look into whether there are any differences according to gender and class level variables. The sample consists of pre-service teachers who are studying at Sakarya University Education Faculty. A total of 508 pre-service teachers (391 female and 117 male) participated in the study. The Lifelong Learning Scale, which was developed by Wielkievicz and Meuwissen (2014) and adapted to Turkish culture by Boztepe and Demirtaş (2016), was used as the data collection instrument to assess the lifelong learning levels of preservice teachers. The scale contains 13 items. The Student Communication Satisfaction Scale developed by Goodboy, Martin and Bolkan (2009) and adapted to Turkish culture by Boztepe (2017) contained 24 items and was utilized to measure the communication satisfaction levels of the pre-service teachers. Depending on the normality tests, parametric and non-parametric tests were used for analysis. Positive relationship was found between the levels of lifelong learning and student communication satisfaction but it was a poor relationship. Lifelong learning levels and student communication satisfaction levels did not differ significantly according to gender variable whereas they varied significantly according to class level variable.

PDF Formatında İndir

Download PDF